Розділи економіки

Напрями та шляхи реалізації державної політики зайнятості в Україні

зайнятість кейнсіанський монетаристський ринок

На думку вітчизняних учених, для подолання проблем регулювання зайнятості населення пріоритетними напрямками державного регулювання зайнятості населення мають стати проведення економічної політики в інтересах зайнятості та регулювання безробіття.

До основних напрямків економічної політики в інтересах зайнятості слід віднести наступні:

1. Підвищення інвестиційної активності у всіх секторах економіки. Державна інвестиційна політика відіграє вирішальну роль у структурній перебудові економіки та реалізації соціальних програм, виступаючи одним з головних засобів регулювання зайнятості, сприяючи модернізації виробничої бази з подальшим підвищенням якості робочих місць. Поліпшення співвідношення розміру інвестицій та зайнятості вважається можливим за умови реформування державної інвестиційної політики у напрямку впровадження в інвестиційну сферу державних цільових програм, спрямованих на покращення інвестиційного клімату, а також проведення банківського кредитування галузей, що визначені як пріоритетні.

. Стримування відтоку капіталів за кордон. Для цього необхідно запровадити сповіщальний характер вивезення капіталу; здійснювати контроль не лише за вивезенням, а й за легальністю походження самого капіталу. Крім того слід підвищити ефективність системи валютного контролю в Україні за рахунок використання договорів страхування ризику неповернення переведеної за імпортними контрактами іноземної валюти; розробки процедури повернення незаконно вивезених коштів тощо.

. Формування інституту банкрутства, що сприяв би підвищенню мотивації до більш ефективних форм господарювання. Для цього необхідно розробити і прийняти національну концепцію механізму банкрутства і створити відповідну економіко-правову базу та організаційну структуру; удосконалити методику проведення антикризової діагностики стану суб’єктів господарювання шляхом оцінки потенціалу запобігання банкрутству; удосконалити прогнозування та виявлення фактів неправомірного використання інституту банкрутства.

. Реструктуризація та рекапіталізація банківської системи з метою підвищення її надійності та дієздатності відповідно до потреб реального сектору в розрахунках і кредитуванні.

. Проведення пільгової кредитної та податкової політики щодо підприємств, які збільшують кількість робочих місць і надають їх соціально незахищеним групам незайнятого населення (жінкам, молоді, інвалідам); надання дотацій підприємствам, що зобов’язуються підтримувати певний рівень зайнятості. Залучення неконкурентоспроможних груп населення до трудової діяльності дозволить врівноважити їх психологічний стан і соціальний статус, відчути себе необхідними для суспільства, самостійно заробляти кошти, скоротити державні витрати на їх повне утримання, для чого необхідна тісна взаємодія державних і регіональних структур щодо регулювання суспільних відносин. Досвід залучення малоконкурентних верств населення до трудової діяльності свідчить про необхідність суттєвого вдосконалення: системи визначення оцінки рівня працездатності та можливостей різних груп цього контингенту; організації центрів реабілітації осіб за видами фізичних вад з відповідним укомплектуванням спеціалістами для професійної підготовки та обладнанням; забезпечення, при необхідності, осіб цього контингенту населення відповідними пристроями, за допомогою яких вони зможуть реалізувати свій трудовий потенціал нарівні з іншими працюючими; використання існуючих закладів, спеціально призначених для праці осіб з певними фізичними вадами.[13]

. Вимогою сьогодення є вирішення суперечностей щодо важкості тягаря податкових і соціальних виплат, розмірів соціального забезпечення тих, хто цього потребує. Вирішення цього питання пропонується на користь соціального забезпечення, відшуковуючи джерела для покриття через регуляцію податкових відрахувань. Необхідно скасувати податок на додану вартість, що звільнить частину активних коштів суб’єктів підприємницької діяльності, стимулюючи економічний розвиток, а відтак, виведе грошові маси з "тіні". Пропонується змінити непрямі податки на прямі, тобто перенести тягар значної їх кількості на кінцевого споживача, у той же час звільнивши його від сплати невластивих йому відрахувань. Для удосконалення податкового законодавства необхідно, аби воно набуло більш персоніфікованого характеру, тобто градуювалося щодо сфери діяльності підприємства, місця його розташування, обставин діяльності, наявності природних ресурсів, виробничих площ.

. В умовах формування міжнародного ринку праці важливого значення набуває державне урегулювання міґраційних процесів: захист національних інтересів та національної безпеки від нелегальної імміґрації, соціальний захист громадян країни за кордоном, регулювання міґрації в контексті оптимізації внутрішнього та зовнішнього ринків. Пропонується низка заходів щодо запровадження ефективної системи обліку міґраційних потоків: реорганізація управлінських структур і міґраційних служб, координація дій всіх зацікавлених відомств та організацій щодо вдосконалення управління внутрішніми й зовнішніми трудовими міґраційними потоками, запобігання прихованому вербуванню робочої сили, нелегальній міґрації, запровадження обов’язкового страхування громадян України перед їхнім виїздом у трудові поїздки за кордон. Разом із тим, регулювання внутрішніх міґрацій потрібно здійснювати з урахуванням специфіки стану реґіональних ринків праці непрямими методами: стимулюванням попиту на робочу силу, інвестиційною, житлово-кредитною політикою. Регулювання міґрації на державному рівні вимагає, зокрема, ратифікації усіх угод між урядами України і відповідних держав щодо взаємного працевлаштування громадян і про співробітництво у галузі трудової міґрації та соціального захисту трудящих-міґрантів. Необхідно посилити PR-компанію щодо висвітлення та роз’яснення становища іноземних громадян за кордоном, щодо діяльності туристичних фірм, специфіки законодавства інших країн та міждержавного законодавства.[21]

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.