Розділи економіки

Система заходів щодо усунення виявлених упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового і фінансового характеру, виявлених на об’єктів

У системі ДКРС цей напрям діяльності схематично зображено на рис. 3.5.

На підставі цих інформацій та наявної поточної фінансової звітності органи ДКРС проводять моніторинг повноти і якості вжитих заходів з усунення порушень, щодо профілактики їх на майбутнє і визначаються щодо необхідності здійснення таких додаткових заходів.

Проведений контрольний захід вважається закінченим лише після того, як забезпечено максимальне усунення виявлених порушень і умов, що їм сприяли.

Отже, системою заходів щодо усунення виявлених упущень і недоліків є : усунення недоліків в ході проведення контрольного заходу , інформування органів державної влади ,інформування вищої організації, інформування громадськості, ініціювання змін до нормативних документів, інформування правоохоронних органів, пред'явлення вимог розпоряднику, застосування адміністративних стягнень, індивідуальна робота з розпорядниками, направлення листів нагадувань, ініціювання застосування фінансових санкцій.

Рис. 3.5. Орієнтована схема контролю за усуненням виявлених порушень

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Узагальнюючи дану дипломну роботу, написану на даних управління Пенсійного фонду в Рокитнівському районі, можна зробити наступні висновки:

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції робіт (послуг) на окремому підприємстві.

Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства.

З одного боку, це пов’язано з відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.

З іншого боку, з той обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та інших позабюджетних доходів.

Фінансування видатків з бюджету на оплату праці здійснюється тільки на основі затверджених для цього кошторисів доходів і видатків бюджетної установи. Витрати бюджетних коштів без затвердженого в установленому порядку кошторису недопустимі.

Метою проведення контролю розрахунків по оплаті праці є встановлення об'єктивної істини щодо достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності розрахунків по оплаті праці.

Згідно поставленої мети дипломної роботи мною було визначено перелік конкретних завдань, які б дозволили реалізувати мету написання даної роботи.

В дипломній роботі було використано і вивчено ряд нормативних документів, таких як:

· Конституція України;

· Кодекс законів про працю України;

· Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. №504/96-ВР;

· Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95-ВР;

· Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 р. №889-IV;

· Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.01 р. №2240-III;

· Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII;

· Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 р. № 1058-IV;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.