Розділи економіки

Методика контролю розрахунків з оплати праці та використання трудових ресурсів бюджетної установи в умовах новітніх інформаційних технологій

Заробітній платі відіграє важливу роль у розвитку не тільки окремого підприємства, а й всієї економіки. Тому контроль і ревізія за мірою праці і її оплатою проводиться дуже ретельно.

Мета АРМ ревізора

- забезпечити своєчасну і достовірну інформацію для контролю за мірою праці і її оплатою, сприяти підвищенню продуктивності праці, поліпшенню використання робочого часу, зниженню собівартості продукції при суворому додержання трудового законодавства.

Основними задачами контролю і ревізії операцій з обліку праці і заробітної плати :

· комп’ютеризація перевірки нарахування заробітної плати при різноманітних формах оплати;

· комп’ютеризація перевірки утримань із заробітної плати;

· комп’ютеризація перевірки аналітичного і синтетичного обліку праці і заробітної плати АРМ є:

· значний обсяг обліково-розрахункових робіт;

· підвищена відповідальність перед працівниками за точність і своєчасність нарахування і сплати заробітної плати;

· підвищена відповідальність перед державними органами за точність і своєчасність нарахування і сплати податків;

· поширена практика автоматизації бухгалтерського обліку праці і заробітної плати;

· значний методологічний і практичний досвід автоматизації бухгалтерського обліку заробітної плати і її аналізу із застосуванням різноманітної обчислювальної техніки;

· застосування типових первинних документів для обліково-контрольних процесів;

· велика кількість комп’ютерних програм для автоматизації бухгалтерського обліку й аналізу праці і заробітної плати.

Комп’ютеризація комплексу задач контролю і ревізії операцій з обліку праці і заробітної плати в середовищі АРМ базується на інформаційних зв’язках з іншими комплексами задач. (див. рис.3.2.)

Рис. 3.2. Інформаційні зв’язки задач

Основою для перевірки правильності обліку праці і заробітної плати є вихідна фактографічна інформація, яка складається з первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку і звітності або екранній формі. Для виконання перевірки комплексу задач з обліку праці і заробітної плати АРМ ревізора передбачає застосування наступних класифікаторів: структурних підрозділів, видів нарахувань, підвищення працівників, видів утримань, типових бухгалтерських проводок, рахунків бухгалтерського обліку, категорій працівників, розцінок і норм виробітку, причин відхилень від нормальних умов праці та винуватців, професій працівників, можливих порушень, запитальник ревізора, а також довідник нормативно-законодавчих документів.

Класифікатор видів нарахувань і утримань доцільно побудувати за серійною системою кодування. Одна серія групує види нарахувань, друга-утримання. Всередині серії видів нарахувань доцільно виділити ще групи номерів для основної заробітної плати, додаткової та інші

Класифікатор прізвищ працівників створюється на підставі існуючих на підприємстві табельних номерів. Його можна поєднати з класифікатором структурних підрозділів.

Класифікатор норм виробітку і розрахунків будується на підставі нормативних довідників і містить норми виробітку і розцінки на окремі вироби.

Класифікатор професій розробляється на підставі тарифно-класифікаційних довідників професій за порядковими номерами і за алфавітом. Останні були розглянуті в попередніх темах.

Комп’ютеризація контролю і ревізії комплексу задач з обліку праці і заробітної плати потребує застосування вхідних оперативних, нормативно-довідкових і нормативно-законодавчих файлів.

Вхідні оперативні файли наведено нижче (таб. 3.2.)

Таблиця 3.2 Вхідні оперативні файли

Найменування

Позначення

Призначення

Файл розрахунків у первинних документах на оплату праці за даними обліку. Файл контролю розрахунків у первинних документах на оплату праці

ФРП ФКР

Для складання машинограми "Відомість" перевірки первинної інформації з оплати праці " (ВЗП)

Файл обліку нарахування заробітної плати. Файл контролю нарахування заробітної плати

ФОЗ ФКС

Для складання машинограми "Відомість контролю нарахування заробітної плати" (ВКЗ)

Файл обліку утримань із заробітної плати. Файл контролю за утриманням із заробітної плати.

ФОУ ФКУ

Для складання машинограми "Відомість контролю за утриманням із заробітної плати" (ВКУ)

Файл виявлених порушень по заробітній платі

ФЗП

Для складання машиногорами "Відомість виявлених порушень з обліку праці і заробітної плати"

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Організація процесу бізнес-планування
Підвищення ефективності бізнесу підприємця впливає на економічне зростання економіки України. В даний час ми спостерігаємо як у виробництві продовжується нераціональне використання природно-ресурсного, трудового та виробничого потенціалу. Ефективніст ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.