Розділи економіки

Аналітична оцінка стану використання трудових ресурсів Управління Пенсійного фонду в Рокитнівському районі

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності, існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємств та організацій даної країни.

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропонування робочої сили, рівень зайнятості. потенційний резерв робочої сили . У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.

Трудові ресурси -

це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці).

Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив.

Персонал підприємства

- це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.

Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового договору (контракту).

Керівники

- це працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік тощо), а також заступники перелічених керівників.

Спеціалістами

вважаються працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи: інженери, економісти, бухгалтери, норму пальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи тощо.

Робітники

- це персонал безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей. Окрім того, до складу робітників включають двірників, прибиральниць, охоронців, кур’єрів, гардеробників.

Для ефективного управління персоналом важлива не проста констатація чисельності( або її динаміки) окремих категорій працівників , а вивчення співвідношення між ними .

Це дає змогу не тільки виявити вплив фактора персоналу на кінцеві результати діяльності підприємства, а й встановити найсуттєвіші зміни ,їхні рушійні сили, тенденції і на цій підставі формувати реальну стратегію щодо розвитку .

Структурна характеристика трудових ресурсів визначається показниками:

· питома вага працівників окремих підрозділів в загальній чисельності;

· темпи росту чисельності працівників;

§ середній стаж роботи на підприємстві за фахом ;

§ рівень освіти (кваліфікації).

Структура: працівників управління

- керівництво - (4 чоловіки)

- відділ обліку надходження платежів-(4 чоловіки)

- відділ персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж - (5 чоловік)

- відділ виконання бюджету бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів - (3 чоловіки)

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Оцінка інвестиційної привабливості регіону
В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний з підвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість - це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.