Розділи економіки

Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з теми дослідження

Для неупередженості облікових даних весь процес ведення обліку регулюється державою. Особливістю сучасного державного регулювання обліку є його непостійність, багаторазові зміни діючих законів та інших нормативно-правових актів, що призводить до невизначеності обліку деяких операцій. Тому для правильної організації та здійснення обліку оплати праці необхідно систематизувати основну діючу нормативно-правову інформацію та вивчити спеціальну літературу, в якій розглядаються питання організації та обліку операцій з оплати праці підприємств.

Існує велика кількість літературних джерел, інформації періодичних видань для вивчення і дослідження питань з обліку оплати праці, зокрема в бюджетній сфері.

Нормативно-правова інформація обліку оплати праці наведена в табл.2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика нормативно-правової бази контролю з оплати праці

Документ Затверджено

Зміст документа

Використання інформації у контрольно-ревізійному процесі

Конституція України

Від 28.06.96р. №254к/96-ВР

Проголошено право кожного на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату не нижче встановленого мінімуму.

Досліджується дотримання фундаментальних прав та свобод кожного на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату не нижче встановленого мінімуму.

Кодекс законів про працю

Від 10.12.71р.

Визначаються права робітників розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, організацію оплати праці: мінімальну зарплату, тарифну систему оплати праці, оплату роботи у святкові і неробочі дні, у нічний час та інш.

Досліджується дотриманням законодавства про трудові відносини.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Від 07.12.84р. №8073-ХІІ

Встановлюються адміністративні штрафи та відповідальність при порушенні вимог законодавства про працю

Встановлення відповідальних осіб за порушення адміністративного законодавства, законодавства

Кримінальний кодекс

Від 05.04.2001р. №2341-ІІІ

Встановлюються кримінальна відповідальність при порушенні вимог законодавства про працю

Встановлення відповідальних осіб за порушення законодавства з праці та її оплати

Господарський кодекс України

Верховною Радою України, від 16.01.03 р. №436-ІУ

Встановлюється відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності, яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності

Досліджується дотримання законодавства про господарські відносини

Наказ Мінфіну України "Про порядок призупинення бюджетних асигнувань"

Від 15.05.2002 року за №319

Визначає припинення бюджетних асигнувань на меті припинення на конкретно визначений час повноважень на взяття бюджетного зобов'язання за загальним фондом бюджету в межах бюджетного періоду

Досліджується при порушенні учасниками бюджетного процесу при взятті бюджетних зобов'язань

Закону України "Про оплату праці"

Від 24.03.95р.№108/95-ВР, зі змінами і доповненнями

Визначаються економічні, правові та організаційні принципи оплати праці працівників, які знаходяться у трудових відносинах, на підставі трудового договору.

Визначення порушень закону про оплату праці, порушення прав працівників на оплату праці, встановлення відповідальних осіб за порушення прав

Закон України "Про відпустки"

Від 15.11.96р. №504/96-ВР ,зі змінами і доповненнями

Встановлюються державні гарантії права на відпустки визначає умови, тривалість і прядок надання їх працівникам.

Дослідження питань порушення законодавства про відпустки,

Закон України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування"

Від 26.06.97р. №400/97-ВР, зі змінами і доповненнями

Визначається перелік платників збору до Пенсійного фонду у частині нарахувань, а також об’єкт оподаткування і ставку податку.

При розгляді питань створення фонду державного пенсійного страхування, дотримання розмірів відрахування

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням"

Від 18.01.2001 р.№2240-ІІІ

Визначається перелік платників внеску на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, об’єкт обкладання, а також порядок і термін сплати внеску.

При дослідженні компенсації при виробничих травмах та встановленні відповідальних осіб за заподіяні збитки та їх розмір

Постанова КМУ "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ"

Від 28.02.2002 року №228

Визначається правова основа порядку складання розгляду, та затвердження кошторисів бюджетних установ

При складанні проектів кошторисів бюджетних установ, затвердженні та виконані

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності

Від 23.09.1999р.№1105-ХІУ зі змінами і доповненнями

Визначається правова онова, економічний механізм та організаційна структура загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих осіб на виробництві.

При дослідженні компенсації при виробничих травмах та встановленні відповідальних осіб за заподіяні збитки та їх розмір

Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування"

Від 11.01.2001 р.№2213-ІІІ

Визначається ставка внеску на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на випадок безробіття

При розгляді питань створення фонду державного пенсійного страхування, дотримання розмірів відрахування

Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

20.12.2006р.№3235-ІV

Установити з 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати на місяць.

Дослідження питань дотримання розміру мінімальної заробітної плати на місяць

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

Постанова КМУ від 26.09.2001 №1266

Визначаються правила обчислення середньо заробітної плати для розрахунку всіх страхових виплат, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

Дотримання методики нарахування середньої заробітної плати працівникам при обчисленні належних виплат

"Про податок з доходів фізичних осіб"

Відомості Верховної ради України(зі змінами і доповненнями)

Визначаються платники прибуткового податку, об’єкт оподаткування, витрати, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян.

Досліджується дотримання законодавства про трудові відносини, зокрема про прибутковий податок з громадян

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон

Наказ Мінфіну України від 13.03.98 №59

Визначається порядок відрядження в межах України і за кордон працівників підприємств усіх форм власності

Дослідження питань дотримання трудового законодавства з питань відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордон

Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами і організаціями громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України.

Від 19.10.2001 р.№№16-6

Визначається порядок обчислення і сплати підприємствами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також їх облік у Пенсійному фонді України

Дослідження питань дотримання трудового законодавства з питань обчислення і сплати підприємствами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також їх облік у Пенсійному фонді України.

Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахункам з робітниками та службовцями по заробітній платі

Наказ Держкомстату України від 22.05.96р.№144

Затверджуються типові форми з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі

Дослідження питань дотримання трудового законодавства з питань відповідності обліку на підприємстві типовим формами з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі

Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці

Наказ Держкомстату від 28.09.2001р.№398

Затверджує форми державної статистичної звітності: №1-РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили на 200 рік",№1-ПВ термінова-місячна "Звіт з праці",№1-ПВ термінова-квартальна "Звіт з праці".

Досліджується питання відповідності формам державної статистичної звітності

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях, затверджена Мінпраці і соцполітики

Від 12.11.2001р.№145

Регулюється облік трудових книжок на підприємствах та правила записів у них всіх форм власності

Встановлюється дотримання нормативних актів при обчисленні стажу роботи працівників та інших ситуацій, що виникли у правовідносинах

Положення (стандарт);бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Мінфіну України

Наказ Мінфіну 31.01.2000№20

До складу прямих витрат на оплату праці включена заробітна плата та інші виплати персоналу

При визначені використання фонду заробітної плати та інших виплат персоналу

Закон України "Про зайнятість населення"

01.03.1991 року Відомості ВР,1991,№14,ст 170

Визначаються правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю

Розглядається забезпечення різних можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємства.

ЗУ "Про охорону праці"

Від 14.10.1992 року (Відомості ВР,2003,№2 ст.10

Визначаються основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

При розгляді прав на охорону праці, життя і здоров’я працівників, повної відповідальності.

ЗУ "Про колективні договори і угоди"

Від 01.07.1993 року, Відомості ВР, 1993, №36, ст 361

Визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

При розгляді укладених договорів на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів.

Постанова КМУ "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій"

Від 19.03.1993р. №245

Визначається порядок надання робітникам, спеціалістам і службовцям державних підприємств, установ і організацій ,які мають право працювати за сумісництвом

При розгляді обмеження щодо заборони працювати за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій.

Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою в Україні"

Від 20.04.2006 року за №550

Визначає процедуру проведення інспектування в міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно, а підставі рішення суду - в інших суб'єктів господарювання.

Дослідження інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю у формі ревізій.

Наказ Головного контроль-ревізійного управління України "Про затвердження порядку зупинення та відновлення видаткових операцій підприємств, установ і організацій за рахунками в банках, за поданням органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні"

Від 11.05.2002 року за №117

Визначає підставу і послідовність дій для зупинення та відновлення видаткових операцій підприємств, установ і організацій за рахунками в банках за поданням органів державної контрольно-ревізійної служби.

При розгляді підстав для зупинення операцій з бюджетними коштами

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України "Про затвердження методичних рекомендацій з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ"

Від 19.12.2005 року за №451

Розроблено з метою реалізації статті 26 Бюджетного кодексу України (2542-14)

Для користування органами державної контрольно-ревізійної служби та бюджетними установами

Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

Постанова "Про Порядок зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках"

Від 13.04.2006 року за №492

Визначає порядок зменшення бюджетних асигнувань у разі виявлення бюджетного правопорушення

При розгляді накладання фінансових санкцій за вчиненні бюджетні правопорушення

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Від 16.07.1999 року за №996-ХІУ

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

При організації бухгалтерського обліку на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності.

Наказ Держказначейства України "Про План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ"

Від 10.12.1999 року за №114

Визначає обов'язкові вимоги щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Дотримання вимог при здійснення господарських операцій та відображення їх в обліку.

Наказ Держказначейства України "Про затвердження інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання"

Від 27.07.2000 року №68

Затверджено форми меморіальних ордерів , які повинні застосовуватися без змін в обліку.

Застосовується в бухгалтеріях бюджетних установ за кожен поточний місяць здійснених господарських операцій

Постанова Кабінету міністрів України "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Від 26.03.2006 року №268

Визначає умови оплати праці працівників органів виконавчої влади

При нарахуванні оплати праці працівникам бюджетної сфери

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Від 17.07.2003 року за №1078

Визначає правові засади індексації грошових доходів населення.

Досліджується при нарахуванні заробітної плати .

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.