Розділи економіки

Економічна сутність оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів в органах державного управління

Оплата праці як економічна категорія належить до числа найскладніших. Її сутність в сучасних економічних умовах зводиться до таких критеріїв:

1) оплата праці відображає взаємовідносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу);

2) вона є грошовим еквівалентом частки найманого працівника у новоствореній вартості (доході), яка залежить від кількості, якості, результатів праці, а також, господарської діяльності підприємства;

3) сучасних умовах господарювання вона виступає як елемент ринку праці, який має ціну товару, в формі якого найманий працівник продає свою робочу силу;

4) Для найманого працівника заробітна плата-це його трудовий дохід, який він отримує в результаті здібності до праці і який має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили.

Виняткова важлива роль заробітної плати в механізмі функціонування підприємства обумовлюється тим, що вона виконує чотири основні функції наведені на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Основні функції заробітної плати

Всі функції тісно взаємопов’язані, й лише при їх сукупному виконанні досягається ефективна організація заробітної плати на підприємстві.

Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні і компенсаційні виплати (рис.1.2.).

Рис. 1.2. Види оплати праці

Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми і системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку, з’єднувальною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з іншого - засобом досягнення певних якісних показників. Вони є способом встановлення незалежності величини заробітної плати від кількості, якості витраченої праці та її результатів.

Системою оплати праці є нормативні акти з оплати праці.

Заробітна плата державних службовців складається із:

· посадових окладів;

· доплат за класний ранг;

· надбавок за особливі умови державної служби;

· надбавок за вислугу років;

· премій за результатами роботи державного службовця.

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов'язків, ролі і місця посади в структурі державного органу.

Згідно з Законом України "Про державну службу" установлено сім категорій посад службовців.

Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов'язаних зі службою, проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються.

Доплата за ранг проводиться відповідно до присвоєного рангу. Розміри щомісячних надбавок за кваліфікаційний ранг установлені в абсолютних розмірах і становлять до 50 відсотків.

Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах:

· понад 3 роки -10%;

· понад 5 років -15%;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.