Розділи економіки

Оцінка ефективності капітальних вкладень, окупності проекту

У системі управління реальними інвестиціями оцінка ефективності інвестиційних проектів представляє собою один з найбільш відповідальних етапів. Об'єктивність та обґрунтованість оцінки ефективності інвестиційного проекту у значній мірі визначається використанням відповідного методу її проведення.

Базовими принципами, що використовуються у сучасній практиці оцінки ефективності проекту реальних інвестицій є наступні:

1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі співставлення обсягів інвестиційних витрат, з одного боку, та обсягів та термінів повернення інвестованого капіталу, з іншого. У інвестиційній діяльності він реалізується шляхом співставлення прямих та зворотних потоків інвестованого капіталу.

. Оцінка обсягів інвестиційних затрат повинна охоплювати усю сукупність ресурсів, що використовуються. Повинні враховуватися усі прямі та непрямі витрати грошових коштів( власних та залучених), матеріальні та нематеріальні активи, трудові та інші ресурси.

. Оцінка окупності інвестованого капіталу повинна здійснюватися на основі показника „чистого грошового потоку".

Показник чистий грошовий потік - формується за рахунок чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційного проекту. При проведенні розрахунків він може розглядатися як середньорічний показник, так і диференційований по роках експлуатації інвестиційного проекту.

4. У процесі оцінки показники інвестиційних затрат та чистого грошового потоку повинні бути приведеними до теперішньої вартості, т.т. дисконтованими.

Чистий приведений дохід - дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування , його кількісний ефекти у абсолютній сумі.

Чистий приведений дохід - це різниця між приведеним до теперішньої вартості суми чистого грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту та сумою інвестованих витрат на його реалізацію. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

(3.1)

ЧПД - чистий приведений дохід;

ЧГП - чистий грошовий потік за окремі інтервали загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

ЧРП - чистий річний прибуток, тис. грн;

ІВ - інвестиційні витрати за реальним інвестиційним проектом.

IP = 3427,06/1299,37 = 2,63 роки, або 2 роки 7 місяців.

Отже, проектований заклад має право на життя за всіма основними показниками оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

IB - інвестиційні витрати за реальним інвестиційним проектом;

і - дисконтна ставка, що використовується, визначена як десятинна дріб (0,14);

t - тривалість розрахункового періоду,

n - кількість років загального розрахункового періоду t.

Розрахунок чистого приведеного доходу по інвестиційному проекту наведено в табл. 3.32.

Таблиця 3.32

Оцінка чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом

Роки

Капітальні витрати по проекту по роках, без урахування амортизаційних відрахувань

Чистий прибуток по проекту по роках, та амортизаційні відрахування

Дисконтова ний грошовий потік за проектом

Чистий приведений дохід

2012

3427,06

1521,27

790,10

-2636,96

2013

0,00

2331,58

1210,95

-1426,01

2014

0,00

2582,47

1341,25

-84,75

2015

0,00

2871,00

1491,11

1406,35

2016

0,00

3202,80

1663,43

3069,79

Разом

3427,06

12509,12

6496,85

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Організація виконання складських операцій на переробному підприємстві та шляхи удосконалення їх організації
На складах виконується цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання і відпуску товарів. Ці операції в сукупності складають складський технологічний процес. Однією з умов раціонального складськ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.