Розділи економіки

Планування поточних затрат закладу ресторанного господарства

Поточні витрати - найважливіший якісний показник, що відображає результати (господарської діяльності підприємства, а також інструмент оцінки техніко-економічного [рівня виробництва та праці, якості управління виробництвом. Витрати діяльності (виступають як вихідна база при формуванні ціни продукції, безпосередньо впливають на {розмір прибутку підприємства, рівень рентабельності, формування фондів фінансових ресурсів.

Поточні витрати визначаються як зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власником).

Довгострокові, чи капітальні витрати пов'язані з реалізацією довгострокових інвестиційних проектів - будівництво, реконструкція, розширення підприємства, придбання нематеріальних активів у вигляді новітніх технологій, інноваційних, інформаційних продуктів, що використовуються підприємством тривалий час.

У загальній системі показників, що характеризують ефективність діяльності закладу ресторанного господарства, що проектується, основне місце належить собівартості товарів та продукції, склад якої визначається витратами на виробництво чи придбання продукції та товарів.

Собівартості реалізованих товарів характеризує первісну вартість(вартість придбання) закупних товарів, що були реалізовані. Собівартості реалізованої продукції власного виробництва - первісна (закупівельна) вартість сировини, напівфабрикатів, витрачених на її виробництво. Розрахунок собівартості наведений в табл. 3.22.

Таблиця 3.22

Планування собівартості реалізованої продукції проектованого закладу ресторанного господарства на 2012 рік

№ пор.

Найменування продукції

Обсяг реалізації, роздрібний товарообіг, тис. грн

Середній процент торговельної націнки, %

Сума націнки ЗРГ, тис. грн

Собівартість реалізованих товарів, тис. грн

1.

Продукція власного виробництва

10597,44

150,00

5928,96

4668,48

2.

Купівельні товари

1604,26

100,00

802,13

802,13

Разом за рік

12201,70

6731 ,09

5470,60

Подібні статті по економіці

Регулювання і розподіл доходів
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержання нею свого сукупного доходу. Доход у самому зага ...

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.