Розділи економіки

Обґрунтування обсягів та структури операційних активів закладу ресторанного господарства

Основні фонди представляють собою матеріальні цінності, що використовуються протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів, з моменту введення їх у експлуатацію, та вартістю поза 1000 грн., яка поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

На баланс підприємства основні фонди зараховуються за первісною вартістю. Попередні розрахунки первісної вартості реконструкції будівлі та устаткування наведені у розділі 2.2. Розрахунки складу, первісної вартості основних фондів узагальнено у табл. 3.19.

Таблиця 3.19

Обґрунтування складу, структури та вартості основних фондів та інших необоротних активів

Види основних фондів

Первісна вартість тис. грн.

Частка від капітальних вкладень, %

1. Будівельні роботи

1929,17

58

2. Робочі машини та устаткування, у тому числі:

1396,99

2.1. Холодильне обладнання

232,83

7

2.2. Механічне обладнання

99,78

3

2.3. Теплове обладнання

332,62

10

2.4. Торговельне обладнання

232,83

7

3. Меблі, інше офісне обладнання

199,57

6

4. Комп'ютери, електронно-обчислювальні машини

166,31

5

Інші основні фонди.

133,05

4

Разом

3326,16

100

Обсяг амортизаційних відрахувань є одним з основних елементів планових поточних витрат закладу ресторанного господарства.

З метою нарахування амортизаційних відрахувань основні фонди розподіляються на такі групи:

Група 1 - будівлі, споруди, та передавальні пристрої.

Група 2 - обладнання, устаткування та прилади до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади, конторське обладнання.

Група 3 - будь-які інші основні фонди, що не включені до 1-4 груп.

Група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, телефони.

У відповідності до закону „Про оподаткування прибутку підприємства", сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного календарного кварталу, що входить до такого звітного періоду методом зменшеної залишкової вартості. Сума амортизації визначається виходячи з норми амортизації та залишкової балансової вартості основних фондів на початок кожного кварталу.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.