Розділи економіки

Обґрунтування обсягів та структури операційних активів закладу ресторанного господарства

Основні фонди представляють собою матеріальні цінності, що використовуються протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів, з моменту введення їх у експлуатацію, та вартістю поза 1000 грн., яка поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

На баланс підприємства основні фонди зараховуються за первісною вартістю. Попередні розрахунки первісної вартості реконструкції будівлі та устаткування наведені у розділі 2.2. Розрахунки складу, первісної вартості основних фондів узагальнено у табл. 3.19.

Таблиця 3.19

Обґрунтування складу, структури та вартості основних фондів та інших необоротних активів

Види основних фондів

Первісна вартість тис. грн.

Частка від капітальних вкладень, %

1. Будівельні роботи

1929,17

58

2. Робочі машини та устаткування, у тому числі:

1396,99

2.1. Холодильне обладнання

232,83

7

2.2. Механічне обладнання

99,78

3

2.3. Теплове обладнання

332,62

10

2.4. Торговельне обладнання

232,83

7

3. Меблі, інше офісне обладнання

199,57

6

4. Комп'ютери, електронно-обчислювальні машини

166,31

5

Інші основні фонди.

133,05

4

Разом

3326,16

100

Обсяг амортизаційних відрахувань є одним з основних елементів планових поточних витрат закладу ресторанного господарства.

З метою нарахування амортизаційних відрахувань основні фонди розподіляються на такі групи:

Група 1 - будівлі, споруди, та передавальні пристрої.

Група 2 - обладнання, устаткування та прилади до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади, конторське обладнання.

Група 3 - будь-які інші основні фонди, що не включені до 1-4 груп.

Група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, телефони.

У відповідності до закону „Про оподаткування прибутку підприємства", сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного календарного кварталу, що входить до такого звітного періоду методом зменшеної залишкової вартості. Сума амортизації визначається виходячи з норми амортизації та залишкової балансової вартості основних фондів на початок кожного кварталу.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Реструктуризація промислового підприємства
Розвиток української економіки значною мірою залежить від стану та темпів росту базових галузей промисловості. В сучасних умовах промислові підприємства відчувають значні труднощі, які пов’язані з їх адаптацією до економічних умов, які ...

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.