Розділи економіки

Визначення та сутність глобальних економічних процесів

Існує декілька наукових підходів щодо визначення глобалізації економіки.

Структуралістський підхід - трактування глобалізації як об’єктивного та незворотного процесу, спричиненого економічними, технологічними та політичними чинниками;(1)

Кон’юнктурний - трактування глобалізації як дискретного процесу, що може чергуватися із зворотними процесами деглобалізації, внаслідок зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища, унікальної конфігурації соціальних сил та історичних передумов; (1)

Конструктивістський - трактування глобалізації як стохастичного, непередбачуваного, недетермінованого та невизначеного процесу, що знаходиться під впливом взаємодій мотивацій, інтересів та ідей політичних агентів. (1)

Якщо спробувати синтезувати різні підходи і дати загально всестороннє визначення глобалізації, тоді можна її трактувати як інтеграцію світових ринків котра супроводжується зменшенням торгівельних бар’єрів між такими ринками, покращенням комунікаційних зв’язків між ними та пожвавленням прямих іноземних інвестицій.(4)

Якщо розглядати це поняття більш широко, то можна визначити глобалізацію як всеохоплюючий процес трансформації світогосподарської системи у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово кономічних, суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв'язків і взаємозалежностей.

За М. Кастельсом нині формується економіка нового типа, котра є одночасно глобальною та інформаціональною. Глобальною вона являється уже зі зрозумілих нам причин, а інформаціональною вона є тому, що продуктивність та конкурентоспроможність її агентів залежить насамперед від їхньої здатності генерувати, обробляти та ефективно використовувати інформацію, засновану на знаннях.

Сучасна світова економіка є складною мозаїкою із держав та наддержавних транснаціональних утворень - інтернаціоналізованих відтворювальних ядер (циклів). За цих обставин національні економіки перетворюються на інтернаціональні, а на світовій арені взаємодіють не країни, а країни-системи.

Йдеться про невідповідність економічних кордонів країн-систем кордонам національних держав внаслідок «проникнення» інтернаціональних відтворювальних ядер крізь національні економіки та «виривання» з них окремих анклавів для участі в глобальних циклах.(5)

Фактори глобалізації:

1. Технічні, технологічні. науково-технічний прогрес, розвиток нових поколінь транспорту і зв'язку;

b. революція в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій;. виникнення єдиного інформаційного простору і створення можливостей для здійснення операцій в режимі реального часу;

2. Соціально-економічні. поглиблення інтернаціоналізації економіки на основі її транснаціоналізації та регіоналізації;

b. лібералізація сфери руху товарів і капіталів;. геоекономічні трансформації, пов’язані з розпадом командно-адміністративної системи господарювання та посиленням ринкової уніфікації сучасного світу;

3. Політичні. взаємопроникнення макроекономічної політики урядів та центробанків;

b. зростаюча орієнтація національних держав на зовнішні зв’язки;. геополітичні зрушення, пов’язані з розпадом світової соціалістичної системи;

4. Культурні, морально-етичні. послаблення ролі традицій, соціальних зв’язків і звичаїв;

b. зростання мобільності духовно-емоційного спілкування;. інтернаціоналізація освіти, культурного простору тощо;

Ознаки глобалізації: (1)

. Головними суб’єктами конкуренції стають транснаціональні компанії (ТНК) і транснаціональні банки (ТНБ)

2. Регіональні угрупування країн посідають чинне місце у глобальному конкурентному середовищі

. Освоєння зарубіжного ринку стає основною метою процесу господарювання

. Поступова конвергенція національних економічних систем

. Посилення ролі держави як регулятора соціально-економічних процесів, що відбуваються всередині національної економіки та організатора представництва місцевих товаровиробників на світових ринках

. Нерівномірність розміщення ТНК, а отже, і матеріально-фінансових, організаційних, інформаційних ресурсів у розвинених та інших країнах

. Соціалізація економіки, яка передбачає у найрозвиненіших країнах світу виведення зі сфери впливу законів ринку багатьох напрямків соціальної сфери (освіти, мед обслуговування), запровадження прогресивної шкали оподаткування особистих доходів

. Зростання різниці щодо рівнів економіки та добробуту населення між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються

Провідну роль у глобальній економіці відіграють транснаціональний капітал і банки, національні держави, світові та регіональні угруповання країн, міжнародні організації, мегаполіси, офшори та окремі бізнесмени-транснаціоналісти. Кожний із цих елементів може брати участь у кількох глобальних процесах.(4)

Міжнародні монополії: зародження та розвиток

Зародження міжнародних монополій приходиться на кінець 19-поч.20 ст. і пов’язане з переходом капіталістичних ринкових систем провідних країн світу на монополістичну стадію розвитку, коли технологічні зміни у суспільному виробництві вимагали крупно масштабного нагромадження капіталу для реалізації міжнародних проектів у промисловій, транспортній та будівельній сферах. Саме з цього періоду крупні господарюючі об’єднання монопольного типу стають ключовими суб’єктами економічної взаємодії на національному та інтернаціональному рівнях. Найбільш яскравий приклад - США початку 20 ст., коли практично завершився процес монополізації нафтової та нафтопереробної галузей (95%), сталеливарної промисловості (60%), металургійної галузі (77%) тощо. Високий динамізм монополізації національних економік країн світу на фоні зростання інтенсивності їх зовнішньоторговельної діяльності та міждержавного переміщення капіталу вже на поч 20 ст. призвели дож формування перших міжнародних монополістичних союзів та ТНК, як якісно нової форми концентрації капіталу. (3)

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Процес формування, побудови та створення підприємства
В сучасному світі стрімкого розвитку ринкових відносин слово "підприємство" давно здобуло звичного змісту. Кожен охочий може стати підприємцем здійснивши декілька операцій на ринку, що принесли певний прибуток. Не важко просто володіти стат ...

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.