Розділи економіки

Визначення ємності ринку, його сегментація

Вивчення ринку - одна з головних передумов організації збуту товарів закладами маркування індустріально розвинутих країн. Цей процес уже давно виділився в самостійну область внутрішньофірмової діяльності. Особливо зросла роль вивчення ринку в зв'язку з орієнтацією фірм на конкретний ринок товарів. Заклади ресторанного господарства стали гостріше відчувати потребу в докладній і різнобічній інформації про поступаючі на ринок шари та нові послуги, та цієї інформації не завжди достатньо для того, щоб приймати кваліфіковані рішення по її реалізації продукції та послуг.

Реагування на найменші зміни кон'юнктури ринку стало життєвою необхідністю. Таке реагування можливе лише у випадку ефективного функціонування інформаційного потоку і системи інформаційної логістики. Якщо в минулому основна увага приділялася протіканню фізичних процесів при русі товару чи послуги, то зараз в умовах спеціалізації, розгалужених кооперативних зв'язків закладів виробничий процес немислимий без швидкої і достовірної інформації. Використання інформації як самостійного ресурсу стає в останні роки однієї з основ успішної підприємницької діяльності. При централізованому керуванні матеріально-технічним забезпеченням виробництва відділи по вивченню ринку входять до складу служб, що займаються, як правило, маркетингом. У фірмах з децентралізованим керуванням, де різні служби керуються автономно, вивчення ринку ведеться на кожному підрозділі закладу.

Щодо проектованого закладу, то стратегія зниження продажних цін тісно пов'язана зі зниженням витрат обігу. При впровадженні певних методів і форм обслуговування враховується інтенсивність вхідного потоку споживачів і відповідно пропускна спроможність системи обслуговування, а також співвідношення результативності і витрат на реалізацію продукції і організацію її споживання. Визначення цих показників для альтернативних варіантів дає змогу вибрати обґрунтований оптимальний варіант системи обслуговування. Іншими словами, щоб знизити ціни потрібно знизити витрати закладу чи підвищити кількість споживачів, і один з способів це вирівнювання добових коливань. З літературних джерел відомо, що заклади ресторанного господарства мають два піки попиту протягом дня: перший під час обідньої перерви (12:00-14:00) а другий ввечері (з 19:00). Між цими піками настає спад попиту, який породжує негативні явища - простій обладнання і персоналу, що виливається в недоотриманий прибуток,

У вітчизняних підприємствах ресторанного господарства й нині найпоширенішим методом розрахунків вихідних ринкових цін залишається витратний метод як спадок від централізованої економіки. В умовах ринку він є необхідним, але не єдиним етапом обґрунтування вихідних ринкових цін.

Вартість сировини змінюється залежно від сезону, і якщо в закладі ресторанного господарства ціни на продукцію розраховані з урахуванням цін на сировину в зимовий сезон, то під час літнього сезону споживачі будуть переплачувати. Тому в проектованому закладі планується перераховувати ціни на продукцію власного виробництва декілька раз на рік (для кафе 2 рази на рік, для бару - 4 рази на рік). Цей незначний маркетинговий крок дозволить втримати попит на продукцію власного виробництва навіть у літній період.

Важливим етапом у вивченні ринку є аналіз інформації про конкурентів. Вона повинна бути достовірної, своєчасної і по можливості включати зведення про економічне і фінансове положення конкурентів, техніко-економічну характеристику виготовленої ними і новою продукцією, що готується до випуску, що випускається ними продукції і всіх змін у споживчому попиті. Зведення, а також цілий ряд зведень щодо постачальницько-збутової і деяких інших видів діяльності фірм-суперників. У число таких зведень звичайно входять показники якості роботи служби збуту (своєчасність і ритмічність постачань, швидкість доставки продукції, їхня схоронність і ін.) і дані комерційного характеру. Тільки після ретельного аналізу докладної інформації про конкурентів фірма приймає рішення про долю своєї участі на ринках конкретних видів товарів. Економічні та ситуативні маркетингові дослідження ринку ресторанного господарства на Лісовому масиві наведені в табл. 1.11.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, - поєднує їх у про ...

Санація і реструктуризація підприємства
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансови ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.