Розділи економіки

Аналіз фінансового стану підприємства

Показники фінансової незалежності та стійкості характеризують ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Фінансова стійкість залежить від оптимального співвідношення власних та позикових джерел коштів, ступеня залучення довгострокових кредитів, раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи підприємства. Аналіз фінансової стійкості і незалежності проводиться за допомогою таких коефіцієнтів (табл. 2.10):

. коефіцієнт автономії:

Показує питому вагу джерел власних коштів у всіх джерелах підприємства. Якщо джерела власних коштів складають половину або більше всіх наявних джерел, то стан підприємства незалежний від зовнішніх джерел фінансування. І навпаки, стан підприємства можна охарактеризувати як залежний, якщо більше 50% джерел коштів є позиковими.

. Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується наступним чином:

Якщо більше 7-% джерел коштів підприємства складають власні та прирівняні до них кошти (довгострокові позики на час користування ними прирівнюються до власних), тоді фінансове становище підприємства вважається стійким. Фінансова стійкість залежить як від складу джерел фінансування, так і від напрямків розміщення коштів в активах підприємства.

. Коефіцієнт маневреності характеризує гнучкість, маневреність використання власних коштів, характеризує питому вагу власного оборотного капіталу у загальному обсязі власного капіталу. Фінансова стійкість залежить як від складу джерел фінансування, так і від напрямків розміщення коштів в активах підприємства.

. Коефіцієнт заборгованості характеризує співвідношення позикових коштів до власних коштів підприємства.

. Питома вага залучених джерел коштів не повинна перевищувати 0,5 (відношення суми третього і четвертого розділів пасиву балансу до валюти балансу). Показує, яка частка активів фінансується за рахунок позичених коштів. Вважається доцільним, коли активи на 50% фінансуються за рахунок власних, а на 50% -- за рахунок залучених джерел коштів. Цей показник пов’язаний з коефіцієнтом заборгованості.

. Коефіцієнт інвестування основних засобів: вважається доцільним, коли поза оборотні активи, тобто основні засоби та інші необоротні активи фінансуються за рахунок власних джерел коштів на 50% і на 50% - за рахунок довгострокових кредитів.

Таблиця 2.10. - Аналіз фінансової стійкості та незалежності.

№ п/п

Показники

На початок року

На кінець року

Нормативне знчення

Відповідність нормативу

1

Коефіцієнт автономії

0,7

0,5

0,5

Так, так

2

- фінансової стійкості

0,7

0,5

0,7

Так, ні

3

- заборгованості

0,2

0,06

0,5-1,0

Ні, ні

4

- інвестування

0,4

0,8

1 - 2

Ні, ні

5

- маневреності

0,3

0,5

0,4-0,6

Ні, так

6

Питома вага залучених джерел коштів

0,8

0,9

0,5

Ні, ні

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї ...

Статистичне дослідження
Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу. Отже, предмет статистики - кількісна сторона масов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.