Розділи економіки

Аналіз фінансового стану підприємства

Показники фінансової незалежності та стійкості характеризують ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Фінансова стійкість залежить від оптимального співвідношення власних та позикових джерел коштів, ступеня залучення довгострокових кредитів, раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи підприємства. Аналіз фінансової стійкості і незалежності проводиться за допомогою таких коефіцієнтів (табл. 2.10):

. коефіцієнт автономії:

Показує питому вагу джерел власних коштів у всіх джерелах підприємства. Якщо джерела власних коштів складають половину або більше всіх наявних джерел, то стан підприємства незалежний від зовнішніх джерел фінансування. І навпаки, стан підприємства можна охарактеризувати як залежний, якщо більше 50% джерел коштів є позиковими.

. Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується наступним чином:

Якщо більше 7-% джерел коштів підприємства складають власні та прирівняні до них кошти (довгострокові позики на час користування ними прирівнюються до власних), тоді фінансове становище підприємства вважається стійким. Фінансова стійкість залежить як від складу джерел фінансування, так і від напрямків розміщення коштів в активах підприємства.

. Коефіцієнт маневреності характеризує гнучкість, маневреність використання власних коштів, характеризує питому вагу власного оборотного капіталу у загальному обсязі власного капіталу. Фінансова стійкість залежить як від складу джерел фінансування, так і від напрямків розміщення коштів в активах підприємства.

. Коефіцієнт заборгованості характеризує співвідношення позикових коштів до власних коштів підприємства.

. Питома вага залучених джерел коштів не повинна перевищувати 0,5 (відношення суми третього і четвертого розділів пасиву балансу до валюти балансу). Показує, яка частка активів фінансується за рахунок позичених коштів. Вважається доцільним, коли активи на 50% фінансуються за рахунок власних, а на 50% -- за рахунок залучених джерел коштів. Цей показник пов’язаний з коефіцієнтом заборгованості.

. Коефіцієнт інвестування основних засобів: вважається доцільним, коли поза оборотні активи, тобто основні засоби та інші необоротні активи фінансуються за рахунок власних джерел коштів на 50% і на 50% - за рахунок довгострокових кредитів.

Таблиця 2.10. - Аналіз фінансової стійкості та незалежності.

№ п/п

Показники

На початок року

На кінець року

Нормативне знчення

Відповідність нормативу

1

Коефіцієнт автономії

0,7

0,5

0,5

Так, так

2

- фінансової стійкості

0,7

0,5

0,7

Так, ні

3

- заборгованості

0,2

0,06

0,5-1,0

Ні, ні

4

- інвестування

0,4

0,8

1 - 2

Ні, ні

5

- маневреності

0,3

0,5

0,4-0,6

Ні, так

6

Питома вага залучених джерел коштів

0,8

0,9

0,5

Ні, ні

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

Реструктуризація промислового підприємства
Розвиток української економіки значною мірою залежить від стану та темпів росту базових галузей промисловості. В сучасних умовах промислові підприємства відчувають значні труднощі, які пов’язані з їх адаптацією до економічних умов, які ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.