Розділи економіки

Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці вагонного депо

Основними розрахунками при аналізі показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці являються:

· визначення рівня забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами за зазначений період часу;

· виявлення над нормативних або дефіцитних видів матеріальних цінностей;

· визначення долі транспортно-заготівельних (у тому числі і різниці в цінах) витрат у загальних затратах при надбанні матеріальних цінностей;

· розрахунки показників раціонального використання матеріалів у виробничому процесі;

· установлення розмірів втрат внаслідок змушених замін одних матеріалів іншими тощо;

· крім того, обчислюються різні (планові, нормативні, фактичні) коефіцієнти використання матеріалів у виробництві, їх доля витрат у собівартості готової продукції тощо.

Розглянемо порядок формування деяких показників при аналізі матеріально-технічного забезпечення.

Забезпечення підприємства необхідними матеріальними цінностями належної якості і у відповідний час при мінімальних затратах - головний показник діяльності відділу матеріально-технічного забезпечення. А тому, у першу чергу аналізують показники, які характеризують виконання договорів постачальниками матеріальних цінностей.

Для виконання цих розрахунків використовується інформація, яка, з одного боку, є у базі даних загального призначення як планово-договірна і характеризує постачальників, строки і номенклатуру поставок, ціни, обсяги поставок тощо, з другого, відображає фактичне надходження на склади матеріальних цінностей від постачальників. Використовується також аналогічної назви масив нагромаджувальних даних фактичних поставок з початку року наростаючим підсумком. Дані для аналізу формують за будь-який проміжок часу ( день, з початку місяця, кварталу, року) з наступним виводом результатів як на паперовий носій (машинограма у вигляді таблиці), так і на екран ПЕОМ користувача. Так, у формі, що виводиться на екран ПЕОМ і характеризує обсяги та ритмічність поставок матеріальних цінностей постачальникам за звітний період, є: коди і найменування постачальників та матеріальних цінностей, одиниця виміру, а також кількість по договору (усього, у тому числі за одну поставку), відповідне відхилення першого від другого, відсотки виконання договору. Інколи, крім того, в зазначену форму включають ціни і вартісні показники матеріальних цінностей.

При аналізі наявності матеріальних цінностей на складі розраховують показники рівня забезпеченості тим чи іншим матеріалом. Для цього використовують дані про фактичну наявність конкретного матеріалу з одного боку, і показники нормативно-планової потреби цього матеріалу для виробництва на цей же період (дані з бази даних загального призначення), з другого боку. Рівень забезпеченості визначається діленням першого показника на другий.

Важливе значення має контроль рівня запасів матеріалів на складах. Такий контроль визначається за поточним та страховим (гарантованим) запасами матеріалів на складі, у коморі цеху, та на підприємстві у цілому. Сюди відноситься також визначення номенклатури дефіцитних та наднормативних матеріалів, а також матеріалів, які довгий час на складі знаходяться без руху.

Як відомо, поточний запас складає частину виробничого запасу, яка призначена для забезпечення потреби виробництва при незбіжності строків і розмірів (обсягів) надходження і споживання матеріальних цінностей. Страховий запас створюється для забезпечення виробництва необхідними матеріалами в умовах, коли порушується встановлений режим їх надходження або споживання. На практиці, як правило, визначається загальний рівень запасів матеріалів відношенням кількості того чи іншого матеріалу, що значиться у запасі, до кількості цього ж матеріалу, що передбачено до нормативно-планової середньодобової витрати цього ж матеріалу на виробництво. Абсолютне відхилення цього показника визначається як різниця зазначених даних.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Механізм державного регулювання зайнятості
Ринок праці і зайнятість населення займають особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що протікають в ринковій економіці повністю або частково відображають процеси, що відбувают ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.