Розділи економіки

Аналіз забезпеченості та використання основних фондів вагонного депо

Реалізація вантажів та пасажирських перевезень залізницями неможлива без основних засобів, тому частка основних засобів на залізниці є дуже великою. засоби

- матеріальні активи, які підприємство отримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного Аналізу основних засобів на залізниці приділяється дуже велике значення. Основні

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів

- це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в економічному аналізі як окремий об'єкт основних засобів.

Для цілей економічного аналізу основні засоби класифікуються за такими групами:

ü Основні засоби

- Земельні ділянки.

- Капітальні витрати на поліпшення земель.

- Будинки, споруди та передавальні пристрої.

- Машини та обладнання.

- Транспортні засоби.

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

- Тварини.

- Багаторічні насадження.

- Інші основні засоби.

ü Інші необоротні матеріальні активи

- Бібліотечні фонди.

- Малоцінні необоротні матеріальні активи.

- Тимчасові (нетитульні) споруди.

- Природні ресурси.

- Інвентарна тара.

- Предмети прокату.

- Інші необоротні матеріальні активи.

Економічний аналіз основних засобів повинен забезпечити:

) контроль за зберіганням основних засобів;

) своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку надходження основних засобів (фондів), їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);

) своєчасне (щомісячне) відображення в обліку (амортизації) основних засобів;

) визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів;

) виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Крім цього, економічний аналіз основних засобів повинен забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, машин, транспортних засобів та інших засобів праці.

Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної взаємозамінюваності, яка характерна, наприклад, для потенційної робочої сили. Тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах, окремих видах. Ця різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного стану, ступеня фізичного й морального зносу.

Подібні статті по економіці

Система національних розрахунків
Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги при­діляє організації грошового обігу, створює різні платіжні ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.