Розділи економіки

Показники розвитку туризму як складової економіки регіону

Вплив туризму на економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової активності та розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у вільно конвертованій валюті.

У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він: збільшує місцеві доходи; створює нові робочі місця; розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг; розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах; активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм; забезпечує зростання рівня життя місцевого населення; збільшує валютні надходження.

Для того, щоб оцінити вклад туризму в економіку регіону, існує система показників розвитку туризму, в якій вказуються прямі та непрямі показники статистики, що впливають на розвиток економіки регіону, ці показники вказані в табл. 3.1 [51].

Таблиця 3.1

Система показників статистики туризму

Група показників

Показники

1

2

1. Показники ефективності туристичної діяльності

- обсяг наданих туристичних послуг (Отп); - обсяг туристичних послуг на одного туриста (Отп1 = Отп / Кт); - витрати, пов'язані з наданням туристичних послуг (Вт); - чистий прибуток (збиток) (ЧП(З)т); - коефіцієнт покриття витрат (Кп = Отп / Вт); - коефіцієнт окупності витрат (Ко = Вт / Отп); - рентабельність послуг (Р = Отп /ЧП(З)т); - інші

2. Показники зайнятості в туристичній діяльності

- середньо-облікова чисельність працівників галузі туризму (Чт); - середньо-місячна заробітна плата в туризмі (ЗПтм); - продуктивність праці в туризмі (ППт = Отп / Чт); - інші

3. Показники обсягів та напрямів туристичних потоків

кількість туристів (Кт): - іноземних (Кіт); -- зарубіжних (Кзт); -- внутрішніх (Квт); -кількість екскурсантів (Ке); - кількість однод-х відвідувачів (Ков) -кількість туроднів (Ктд); -тривалість однієї відпустки (Ктд / Кт); -сальдо тур. потоків (Ст = Кіт - Кзт); -співвідношення іноземного і зарубіжного туризму (Кіт/Кзт); -структура іноземних туристів за країнами, з яких вони прибули; -структура зарубіжних туристів за країнами виїзду; - інші

4. Показники оцінки стану туристичних ресурсів

- кількість об’єктів туристичної інфраструктури (Ітр): - туристичні підприємства (туроператори, турагенти) - готелі; - санаторно-курортні заклади; - садиби зеленого туризму; - транспортні перевізники тощо

5. Показники економічної ролі туризму

- випуск (ВТПт); - проміжне споживання (ПРСт); - валова додана вартість (ВДВт)

Розглянемо групи показників, що безпосередньо впливають на розвиток туризму, як складової економіки регіону.

Будь-яке підприємство, в тому числі і туристичне, вперше чергу прагне отримати максимальний ефект від здійснення своїх господарських операцій. Отже, значення групи показників ефективності туристичної діяльності зумовлено тим, що на їх основі можна здійснювати аналіз доцільності капіталовкладень в сферу туризму, розробляти стратегію поведінки підприємства, проводити фінансовий аналіз туристичної діяльності. В інформації, що отримується в результаті розрахунків даної групи показників в першу чергу зацікавлені підприємства туризму та потенційні інвестори в туристичний бізнес.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Нові макроекономічні показники рівень економічної свободи, рівень глобалізації та інші
В даному рефераті розглядається така тема, як нові макроекономічні показники Загалом було обрано 9 різних індексів, усі з яких базуються на новітніх даних (не більш ніж як 3-річної давності). Завданням було проаналізувати існуючі мак ...

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.