Розділи економіки

Показники розвитку туризму як складової економіки регіону

Вплив туризму на економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової активності та розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у вільно конвертованій валюті.

У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він: збільшує місцеві доходи; створює нові робочі місця; розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг; розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах; активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм; забезпечує зростання рівня життя місцевого населення; збільшує валютні надходження.

Для того, щоб оцінити вклад туризму в економіку регіону, існує система показників розвитку туризму, в якій вказуються прямі та непрямі показники статистики, що впливають на розвиток економіки регіону, ці показники вказані в табл. 3.1 [51].

Таблиця 3.1

Система показників статистики туризму

Група показників

Показники

1

2

1. Показники ефективності туристичної діяльності

- обсяг наданих туристичних послуг (Отп); - обсяг туристичних послуг на одного туриста (Отп1 = Отп / Кт); - витрати, пов'язані з наданням туристичних послуг (Вт); - чистий прибуток (збиток) (ЧП(З)т); - коефіцієнт покриття витрат (Кп = Отп / Вт); - коефіцієнт окупності витрат (Ко = Вт / Отп); - рентабельність послуг (Р = Отп /ЧП(З)т); - інші

2. Показники зайнятості в туристичній діяльності

- середньо-облікова чисельність працівників галузі туризму (Чт); - середньо-місячна заробітна плата в туризмі (ЗПтм); - продуктивність праці в туризмі (ППт = Отп / Чт); - інші

3. Показники обсягів та напрямів туристичних потоків

кількість туристів (Кт): - іноземних (Кіт); -- зарубіжних (Кзт); -- внутрішніх (Квт); -кількість екскурсантів (Ке); - кількість однод-х відвідувачів (Ков) -кількість туроднів (Ктд); -тривалість однієї відпустки (Ктд / Кт); -сальдо тур. потоків (Ст = Кіт - Кзт); -співвідношення іноземного і зарубіжного туризму (Кіт/Кзт); -структура іноземних туристів за країнами, з яких вони прибули; -структура зарубіжних туристів за країнами виїзду; - інші

4. Показники оцінки стану туристичних ресурсів

- кількість об’єктів туристичної інфраструктури (Ітр): - туристичні підприємства (туроператори, турагенти) - готелі; - санаторно-курортні заклади; - садиби зеленого туризму; - транспортні перевізники тощо

5. Показники економічної ролі туризму

- випуск (ВТПт); - проміжне споживання (ПРСт); - валова додана вартість (ВДВт)

Розглянемо групи показників, що безпосередньо впливають на розвиток туризму, як складової економіки регіону.

Будь-яке підприємство, в тому числі і туристичне, вперше чергу прагне отримати максимальний ефект від здійснення своїх господарських операцій. Отже, значення групи показників ефективності туристичної діяльності зумовлено тим, що на їх основі можна здійснювати аналіз доцільності капіталовкладень в сферу туризму, розробляти стратегію поведінки підприємства, проводити фінансовий аналіз туристичної діяльності. В інформації, що отримується в результаті розрахунків даної групи показників в першу чергу зацікавлені підприємства туризму та потенційні інвестори в туристичний бізнес.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Інфляційні очікування
Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.