Розділи економіки

Державне регулювання розвитку туризму на регіональному рівні

Туристична галузь в Україні є п’ятою за значенням складовою поповнення бюджету, а в перспективі її питома вага у поповненні бюджету країни може значно зрости. Розвиток туризму в Україні діалектично пов'язаний з розвитком таких секторів економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку та туристичного призначення тощо і може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки.

Прямий вплив туризму в основному проявляється на національному рівні через держбюджет, платіжний баланс і характеризується такими показниками, як частка туристських витрат і частка податкових надходжень від туризму у ВВП.

На регіональному рівні більш помітний непрямий ефект, що оцінюється за допомогою мультиплікатора як показника туристських витрат у регіоні - число вкладень грошей туристами в місцеву економіку, за яких кошти були фактично витрачені в регіоні, що приймав.

Державне регулювання туристичної діяльності здійснюється для:

забезпечення прав громадян на відпочинок, відновлення та зміцнення здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;

захисту прав і законних інтересів туристів і суб’єктів туристичного бізнесу;

відновлення та збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання й охорона під час планування та забудови територій, на яких розташовано об’єкти туристичних відвідувань;

створення сприятливих умов для удосконалення й розвитку індустрії туризму, підтримки пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

Основною метою державного управління регіоном в період переходу до ринкових відносин є розробка та впровадження такої політики, яка забезпечить подолання спаду попиту, його стабілізацію і розвиток для задоволення туристичних потреб населення. В зв‘язку з цим основними завданнями державного управління регіоном є:

розробка і проведення стратегії розвитку регіону;

контроль і управління власністю регіону;

проведення ефективної інвестиційної та інституційної політики;

сприяння науково-технічному прогресу шляхом розробки і реалізації комплексних цільових програм;

створення економічних, організаційно-правових та інших умов для ефективного і комплексного розвитку економіки регіону і наповнення бюджету фінансовими ресурсами для підтримки соціальних програм.

Інструментом досягнення цілей і виконання завдань є регіональна політика, яка ґрунтується на можливостях економіки регіону й реалізується через механізми управління та регулювання. Об'єктом державного управління є соціально-економічний комплекс та його під комплекси. Предметом - відносини між суб‘єктами господарювання щодо ефективного використання регіональних ресурсів та розв‘язання соціально-економічних проблем розвитку регіону. Суб'єктом регіонального управління є населення, а його повноважними представниками - регіональні органи влади. Об'єктами регіонального управління у державі виступають такі територіальні елементи:

економічна система і трудові ресурси території;

елементи соціальної і ринкової інфраструктури;

місцеве господарство (об‘єкти комунальної власності);

природно-ресурсний комплекс території тієї чи іншої форми власності - державна, приватна, власність територіальної громади (муніципальна) або іншого суб‘єкта.

Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 р., затверджена Кабінетом Міністрів України [5], визначає наступні пріоритетні напрями державної політики регіонального розвитку: підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; забезпечення розвитку людських ресурсів; розвиток міжрегіонального співробітництва; створення інституційних умов для регіонального розвитку.

В результаті здійснення певних змін в структурі державної влади в Україні з 2011 р. основним профільним органом, що регулює сферу туризму в Україні, є - Міністерство інфраструктури України. Відповідно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів, є Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) [12]. Серед напрямків його діяльності найбільш пріоритетними є наступні:

підтримка нової моделі науково-технологічних перетворень українського туризму, що орієнтовані на інноваційний розвиток та забезпечення сталих конкурентних переваг українського туристичного продукту на світовому ринку;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.