Розділи економіки

Основні передумови та фактори впливу на розвиток людського потенціалу Житомирської області в епоху модернізаційних змін економіки країни

Суспільний розвиток відводить людині центральне місце не лише у традиційно духовній сфері суспільного життя, але й у системі виробничих зв’язків, виходячи з того, що людина - це початкова і кінцева мета соціально-економічного розвитку. Збереження, відтворення і розвиток людини є найважливішою передумовою розвитку країни, тобто, як зазначає абсолютна більшість науковців, акцент розвитку переноситься зі збільшення ВВП на людський капітал [5, с. 222].

Передумови для забезпечення людського розвитку пов’язані переважно із соціально-економічним станом місцевості. Людське життя проходить у конкретному населеному пункті, і стан життєзабезпечення, культури, демократичність і дієвість місцевої влади, природно-рекреаційні й економічні можливості у даному населеному пункті визначальною мірою впливають на збереження й розвиток людського потенціалу. Саме на цьому рівні соціально-економічна політика найшвидше і найдієвіше впливає на реальне життя населення, тут відбувається її практична реалізація. Разом з тим накопичення і розвиток місцевого людського капіталу та зростання віддачі від нього визначає розвиток самої території, можливості її економічного зростання і досягнення добробуту населення.

Тому при створенні умов, необхідних для формування, збереження і розвитку людського потенціалу, дуже важливо враховувати вплив різноманітних чинників, серед яких найсуттєвішими є демографічні, соціальні, організаційні (політичні), економічні та екологічні чинники.

До демографічних чинників людського розвитку належать: стан здоров’я та тривалість життя населення; статевовіковий склад; темпи природного приросту населення, зовнішня (відносно цієї території) міграція тощо.

До групи соціальних чинників відносять: рівень загальної освіти та професійної підготовки населення, можливості здобуття освіти (загальної, професійної, додаткової) та підвищення кваліфікації, рівень культури, розвиненість соціальної інфраструктури тощо.

Організаційні (політичні) чинники на місцевому рівні діють ще відчутніше, ніж на рівні великих територій. Культура і якість місцевого управління має багатогранний вияв у демократичності прийняття рішень, сприятливих умовах для розвитку місцевого підприємництва, у стані соціальної інфраструктури, доцільності й ефективності її використання, у підтримці місцевих талантів (передусім талановитої молоді), пропаганді здорового способу життя, турботі про дітей і повазі до ветеранів, духовності - з одного боку (позитивний вплив), і поширенні корупції, злочинності, агресивної поведінки, соціальних хвороб, шкідливих звичок тощо - з іншого (негативний вплив).

Групу економічних чинників можна умовно поділити на дві підгрупи:

) чинники, які безпосередньо впливають на формування матеріального рівня життя населення - стан ринку праці, зайнятість і безробіття, доходи населення (у тому числі оплата праці, соціальні виплати), диференціація доходів, доступність товарів та послуг, забезпеченість житлом та умови проживання тощо;

) чинники, що впливають на можливості людського вибору у сфері самозабезпечення - кількісні та якісні характеристики попиту на місцевому ринку праці (або пропозиції робочих місць), що, у свою чергу, визначаються рівнем техніко-економічного розвитку території, загальною економічною кон’юнктурою та ефективністю управління на всіх рівнях.

Важливе значення мають і екологічні чинники розвитку людського потенціалу, до яких належать: загальний екологічний стан території, якість питної води та продуктів харчування, природно-кліматичні умови, санітарно-гігієнічні умови, рекреаційні характеристики території тощо. Територія України має як заповідні оази з надзвичайними можливостями для оздоровлення, так і забруднені, виснажені, депресивні, опалені радіацією землі. Зрозуміло, наскільки різні можливості прожити довге й здорове життя у населення таких різних територій. Екологічна привабливість місцевості дає їй вагомі переваги у розвитку туризму та багатьох пов’язаних з ним видів підприємництва, тобто позитивно впливає і на можливості людського вибору у сфері самозабезпечення.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Обґрунтування доцільності створення салону краси Beauty-N
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.