Розділи економіки

Аналіз практики використання функцій грошей в соціально-економічному розвитку України

Гроші та проблеми їхнього використання посідали й посідають важливе місце у життєдіяльності кожного суб'єкта господарювання і окремої людини. Безумовний інтерес становить питання про функції сучасних грошей, бо саме функції відображають їх глибинні властивості. Сучасні дослідники розрізняють не тільки різну кількість функцій, а й уживають різні їх назви і вкладають у них різний зміст.

Гроші та грошова проблематика пронизують усі сфери соціального життя і є невід'ємними атрибутами існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання грошей.

Важливе питання теорії грошей - про представницьку вартість нинішньої грошової маси загалом та її одиниці, знаходить своє пояснення в законі грошового обігу. Закон грошового обігу вимагає ув’язки при виконанні грошима всіх функцій, починаючи з міри вартості і надалі засобу обігу, платежу, нагромаджень та заощаджень, як у національних масштабах, так і на світовій арені. При цьому необхідно вбачати відмінність між функцією грошей та їх видами і різноманітними інструментами, за допомогою яких здійснюються ці функції грошей. [21, с. 199]

У сучасній літературі поширені способи визначення природи грошей шляхом виділення їх функціональних властивостей. Функція є специфічним виявом суті економічної категорії, в даному випадку грошей. Зміна суті зумовлює модифікацію функцій, і навпаки. Тому великою помилкою є не помічати, що сучасні гроші характеризують якісно новий етап їх еволюції, вони мають якісно нові риси в своїй природі і в суті, відповідно у функціях, їх основу становить рух позичкового капіталу, якісно нове явище порівняно з таким специфічним грошовим товаром, як золото. Ця обставина позначилася і на розвитку функцій сучасних грошей. Специфічний характер кожної функції грошей пов'язаний з тими особливостями, які є на кожному етапі товарно-грошових відносин і характеризують певну грань суті грошей.

Суть грошей як міри вартості полягає в їх здатності вимірювати вартість усіх товарів і виступати посередником під час встановлення ціни. Спроможність сучасних грошей виконувати функцію міри вартості переважно пов'язують із запереченням товарного обміну на підставі їх власної вартості. У західній економічній літературі функція міри вартості втратила своє поширення - тут для виміру і зіставлення товарів переважно використовують категорію ціни.

Функцію грошей як засобу обігу визнають практично представники всіх напрямів економічної думки. Роль грошей розглядають як посередницьку в обміні товарів за протилежно спрямованого руху товарів і платіжних засобів. Дедалі вищий рівень спеціалізації та кооперації в сучасній економіці, що пов'язана з чимраз більшим територіальним та касовим розмежуванням виробників і споживачів, підвищує роль грошей як засобу обігу. У деяких випадках функцію засобу обігу ототожнюють зі звичайним технічним інструментом, який забезпечує обмін товарів. В інших випадках намагаються знайти певні глибинні соціально-економічні процеси, які ця функція опосередковує.

Визнання функції грошей як засобу обігу пов'язане з тим, що її можуть виконувати золото і паперові гроші, та новітні електронні носії інформації. Функція засобу платежу пов'язана зі зустрічним рухом товарів і платіжних засобів, коли здійснення платежу та його отримання відокремлене в часі, тобто продавець виступає кредитором, а покупець - його боржником.

Сучасна економічна діяльність тісно пов'язана з використанням банкнот, векселів, чеків, частка яких у платіжному обігу постійно збільшується. Розвиток кредитних грошей у здійсненні функцій платежу також пов'язаний з процесами акціонування, концентрації виробництва та розвитку монополій. В окремих випадках функція засобу платежу розглядається в контексті рахункових одиниць та технічних інструментів товарообмінних процесів.

Функція нагромадження або збереження вартості є однією з найвагоміших у забезпеченні розвитку сучасних економічних систем. У сучасній ринковій економіці основний аспект функції нагромадження пов'язується з інвестуванням. Процес нагромадження здійснюється самими учасниками економічної діяльності або опосередкований кредитними закладами і забезпечує інвестиції, які є основою економічного зростання. Серед різноманітних сучасних інструментів нагромадження лише гроші володіють абсолютною ліквідністю і можуть бути використані в будь-яких напрямах господарської діяльності.

Розвиток інститутів фінансових посередників пов'язаний з використанням різноманітних каналів нагромадження та проходження коштів, що є характерною ознакою ринкової економіки. Світові гроші пов'язані з міжнародним розподілом праці у сфері виробництва товарів та надання послуг.

Проте, певна частина вчених-економістів заперечує самостійне виділення цієї функції, оскільки вона не втілює у своїй сутності нічого нового порівняно з національними грішми, деякі з них виходять на міжнародну арену і безпосередньо виконують роль світових грошей. Роль світових грошей виконувало золото, але поступово вона переходила від англійського фунта стерлінгів до американського долара. В подальшому конкуренцію національним валютам склали міжнародні розрахункові одиниці, а в сучасних умовах - Євро.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.