Розділи економіки

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України

Визначення національних економічних інтересів має першочергове значення при створенні системи економічної безпеки, яка є складовою цілісної системи національної безпеки України, оскільки від цього залежить вироблення ефективних засобів їх реалізації і захисту.

Національні економічні інтереси (НЕІ) невіддільні від історії і традицій українського народу, системи господарювання, менталітету, культурних і духовних цінностей.

В ролі виразника і гаранта захисту НЕІ повинна виступати держава. Однак в Україні досі відсутні чітко визначені НЕІ, не сформовано їх цілісну систему.

Це дає змогу урядовцям різних рівнів виправдовувати будь-які свої дії, запевняючи, що вони повністю відповідають НЕІ. Така ситуація (скільки чиновників - стільки ж і трактувань НЕІ), таїть значну загрозу економічній безпеці України.

Для проведення аналітичної та прогнозної діяльності відповідні державні органи повинні визначати НЕІ, досліджувати їх взаємодію, співвідношення пріоритетності тощо.

Можна застосувати наступну класифікацію національних економічних інтересів (рис.):

. За ступенем важливості:

життєво важливі;

стратегічні;

тактичні.

. За тривалістю дії:

довготермінові;

середньотермінові;

короткотермінові.

. За характером зіткнення:

паралельні;

конфронтаційні;

розбіжні;

спільні.

. За місцем дії:

внутрішні;

зовнішні.

. За ступенем реалізації:

не реалізовані;

частково реалізовані;

реалізовані.

. За сферами розповсюдження:

виробничі;

фінансові;

експортно-імпортні;

технологічні;

інституційні;

військово-економічні;

соціально-економічні;

демографо-економічні;

еколого-економічні;

інші.

Для створення цілісної системи НЕІ та її ефективного функціонування насамперед необхідно:

створити відповідну нормативну базу;

проводити моніторинг НЕІ та їх моделювання;

створити банк даних щодо НЕІ;

забезпечити баланс НЕІ та їх гармонійне поєднання.

Найбільш пріоритетними економічними інтересами є:

створення надійної системи економічної безпеки України;

створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки;

забезпечення альтернативних джерел надходження нафти і газу;

створення потужного воєнно-промислового комплексу;

збереження та розвиток інтелектуального й науково-технічного потенціалів -України;

вирішення державою соціальних проблем;

побудова економічних відносин з іншими країнами на засадах рівноправності та взаємовигідності тощо.

Загрозами економічній безпеці України слід вважати явні чи потенційні дії, що ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів і створюють небезпеку для соціально-економічної та політичної систем, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи.

Можна застосувати класифікацію загроз економічній безпеці за такими параметрами:

1. За місцем виникнення:

внутрішні;

зовнішні.

. За ступенем небезпеки:

особливо небезпечні;

небезпечні.

. За можливістю здійснення:

реальні;

потенційні.

. За масштабами здійснення:

загальнонаціональні;

локальні;

індивідуальні.

. За тривалістю дії:

тимчасові;

постійні.

. За сферою спрямування:

виробничі;

фінансові;

експортно-імпортні;

технологічні;

інституційні;

воєнно-економічні;

соціально-економічні;

демографо-економічні;

еколого-економічні;

інші.

. За ставленням до них:

об'єктивні;

суб'єктивні.

. За характером спрямування:

прямі;

непрямі.

Подібні статті по економіці

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Санація і реструктуризація підприємства
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансови ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.