Розділи економіки

Підприємство: мета створення й принципи діяльності. Порядок створення та реєстрації підприємства

Підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбачений Господарським Кодексом та іншими законами.

Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву - завод, шахта, фабрика і т.д.; може включати кілька виробничих одиниць - заводів або фабрик (комбінат, виробниче об'єднання). У більшості країн з розвинутою ринковою економікою такі виробничі одиниці називають фірмами. Під словом «фірма» розуміють підприємство, яке здійснює свою діяльність в галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та інших з метою одержання кінцевого фінансового результату - прибутку.

Кожна фірма має фірмову назву, яке, як правило, включає ім'я та прізвище одного чи кількох власників фірми, відображає характер її діяльності, правовий статус та форму господарювання.

Кожне підприємство є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та від-парності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку з назвою, ідентифікаційний код, товарний знак (марку) у вигляді певного терміна, символу, малюнка або їх комбінації. Фірмовий знак слугує для ідентифікації товарів виробника та їх виділення на ринку від продукції конкурентів. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування. Головну (генеральну) ціль підприємства, тобто чітко визначену причину його існування, у світовій економіці заведено називати місією. Найчастіше місією сучасного підприємства називають виробництво продукції для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку. На основі загальної місії формулюються і встановлюються загальнофірмові цілі, які мають відповідати певним вимогам:

Цілі повинні бути конкретними та піддаватися вимірюванню;

Цілі повинні бути орієнтовані у часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування.

Довгострокові цілі мають горизонт прогнозування дорівнює 5 рокам (іноді 7-10) - для передових у технічному відношенні фірм; короткострокові - в межах 1 року;

Цілі повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності діяльності підприємства;

Множинні цілі повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії і рішення, необхідні для досягнення однієї мети, не повинні заважати реалізації інших цілей. Інакше може виникнути конфліктна ситуація, між підрозділами підприємства, відповідальними за досягнення різних цілей.

Слід також звернути увагу на те, що для успішного досягнення поставлених це-лей необхідно їх доводити до персоналу і стимулювати за їх досягнення.

Виділяють наступні ознаки підприємства:

) виробничо-технічна єдність (спільність продукції, що виготовляється, процесів її виробництва, певний склад виробничих фондів, єдина технічна політика, спільність допоміжного і обслуговуючого виробництв);

) організаційно-соціальна єдність (наявність єдиного трудового колективу, керівника та адміністрації підприємства, наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи);

Довідка: юридична особа - це організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському судах.

) фінансово-економічну самостійність (можливість самостійно визначати напрями економічного розвитку, склад, обсяги продукції, що випускається, напрямки розподілу прибутку підприємства, форми і розміри матеріального стимулювання, спільність системи планування й обліку).

У практиці господарювання кожне підприємство здійснює багато конкретних видів діяльності, які можна об'єднати в окремі головні напрямки

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Стратегія економічної безпеки України
Вважаючи об´єктом стратегії соціально-економічну систему в цілому, а суб´єктом - державу як виразника інтересів суспільства, фундаментальним критерієм ефективності державної стратегії можна визнати національну безпеку, яка с ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.