Розділи економіки

Розрахунок економічного ефекту від залучення капіталовкладень в діяльність підприємства

Відповідно до законодавства України інвестиції розглядаються як вкладення капіталу (майнових і інтелектуальних цінностей) в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою його подальшого збільшення, отримання соціального ефекту та ін. Вкладання у відтворення основних фондів (будинків, споруд, передаточних пристроїв, устаткування, обладнання) називаються капітальними вкладеннями. Джерелом приросту капіталу і головним мотивом інвестування є одержуваний прибуток (економія).

Загальним критерієм ефективності капіталовкладень є рівень одержуваного прибутку на вкладений капітал. Під прибутковістю розуміють не просто приріст капіталу, а такий темп його приросту, який повністю компенсує зміну купівельної спроможності грошей (інфляцію) протягом усього періоду експлуатації об'єкта інвестування, забезпечує мінімальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, пов'язаний зі здійсненням проекту, враховує ставку позичкового проценту, виплату дивідендів і т.п.

Існує два основних метоли оцінки ефективності капіталовкладень:

· прості (статичні);

· динамічні (методи дисконтування).

В даному курсовому проекті я розраховую ефективність капіталовкладень за простими методами.

На основі даних ПАТ "ДАТП 11201" ведеться розрахунок показників.

Капітальні інвестиції виражені за рахунок придбання (виготовлення) основних засобів, на кінець року становить 8 одиниць. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року складає 3163 тис. грн., процент зносу на кiнець перiоду - 84,73%. Законсервованих основних засобiв немає. [18]

До статичних методів оцінки ефективності відносять розрахунок звичайного строку окупності капіталовкладень і простої норми прибутку.

1. Звичайний термін окупності (Ток), років - це розрахунковий період відшкодування капіталовкладень (інвестицій) за рахунок прибутку:

, (8)

де ИС - капітальні вкладення;

Пр - прибуток від експлуатаційної діяльності.

рік

. Проста норма прибутку (рентабельність капіталу) - показує ту частину капіталовкладень, що повертається інвестору у вигляді прибутку за один інтервал планування.

(9)

%

Розрахунки показали, що дане підприємство окупило всі витрати і отримало незначний чистий дохід. Тому, для нормального функціонування ПАТ "ДАТП 11201" необхідні капіталовкладення у вигляді придбання основних засобів.

ВИСНОВОК

Підприємства і господарські організації здійснюють за рахунок власних коштів технічне переозброєння, реконструкцію і розширення виробництва як підрядним, так і господарським способами. В умовах переходу до ринку відповідальність за цільове й ефективне використання власних засобів покладається на інвесторів, що обумовлює особливості фінансування таких капітальних вкладень.

Усі кошти на капітальні вкладення акумулюються на розрахунковому рахунку інвесторів. На їхнє прохання установи банків можуть відкривати окремі рахунки для обліку власних засобів на капітальні вкладення за окрему плату.

Установи банків не оформляють фінансування будівництв, вони повинні надавати їм для цього документи. Фінансування капітальних вкладень здійснюється з розрахункового рахунка інвестора шляхом оплати розрахункових документів на виконані проектні, будівельно-монтажні й інші роботи, поставлене устаткування й інші витрати, зв'язані з капітальними вкладеннями. Склад витрат і порядок їхньої оплати залежать від характеру капітальних вкладень, способу виробництва будівельно-монтажних робіт, а також методу фінансування витрат.

Установи банків не контролюють цільове й ефективне використання власних засобів коштів на капітальні вкладення. Тільки на прохання інвестора, на договірних засадах за окрему плату вони можуть здійснювати такий контроль, наприклад, перевіряти якість проектно-кошторисної документації, проводити контрольні обмірювання оплачених (представлених до оплати робіт), робити інші види послуг по фінансуванню капітальних вкладень. Плата за такі послуги повинна встановлюватися на рівні, що забезпечує повне покриття витрат банку на їхнє надання й одержання відповідного прибутку.

В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів.

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт.

Подібні статті по економіці

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.