Розділи економіки

Аналіз діяльності ПАТ "Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11201"

Товариство є правонаступником усiх майнових, немайнових прав та обов'язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпропетровське автотранспортне пiдприємство 11201" у зв'язку зi змiною його найменування на публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровське автотранспортне пiдприємство 11201" згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". [18]

Основна інформація про дане підприємство відображена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Основна інформація про ПАТ "Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11201"

Cкорочена назва

ПАТ "ДАТП 11201"

Код ЄДРПОУ

03113590

Юридична адреса

49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Войцеховича, б. 29-А

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

Діяльність автомобільного регулярного транспорту.

Керівник

Самойленко Степан Петрович, Голова Правління-директор

Головний бухгалтер

Данилова Катерина Іванівна

Середня кількість працівників

54

ПАТ "ДАТП 11201" має наступну органiзацiйнй структуру:

керуючий апарат;

одна автоколона водiїв;

ремонтнi майстернi;

служба головного механіка.

Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства в найближчий час не передбачається.

З метою складання фiнансових звiтiв протягом 2011 року були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики:

активи вiдображалися в облiку при умовi iснування ймовiрностi надходження пiдприємству економiчних вигод i при достовiрнiй їхнiй оцiнцi; - при передачi в експлуатацiю малоцiнних необоротних активiв, знос нараховувався у розмiрi 100% з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi;

дебiторська заборгованiсть визначалася активом при iснуваннi можливостi одержання пiдприємством майбутнiх еконоiмчних вигод та достовiрно визначеної її суми;

до основних засобiв вiдносилися неоеборотнi матерiальнi активи строком корисного використання бiльш нiж один рiк i вартiстю вище 1000,00 грн.;

амортизацiя основних засобiв нараховувалася згiдно податкового законодавства;

при передачi запасiв у виробництво, при продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснювалась по методу iдентифiкованої собiвартостi;

зобов'язання визначалися в балансi, якщо товари, матерiали та iншi ресурси (роботи, послуги) були отриманi пiдприємством вiд постачальникiв, i при умовi iснування iмовiрностi вибуття майбутнiх економiчних вигод i достовiрної оцiнки;

дохід визначався в момент збiльшення активу чи зменшення зобов'язань, що обумовлює збiльшення власного капiталу;

витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активу чи збiльшенням зобов'язань. [18]

ПАТ "ДАТП 11201" надає послуги пасажирським та вантажним транспортом юридичним та фiзичним особам в м. Днiпропетровськ та Днiпропетровськiй областi. Значний вплив на роботу Товариство зазнає внаслiдок неурегульованостi та непередбаченостi конкуренцiї на ринку транспортних послуг. Основними конкурентами пiдприємства є приватнi пiдприємства-перевiзники. Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть пiд впливом наступних особливостей стану розвитку галузi:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.