Розділи економіки

Середні величини та показники варіації

Найважливішою характеристикою варіаційного ряду розподілу є середня величина, яка здатна відображати характерний рівень ознаки притаманний усім елементам сукупності.

Статистичні середні відображають активну наявність певних умов, що проявляються в кожній одиниці досліджуваної сукупності; вони дають узагальнюючу кількісну характеристику статистичним сукупностям однотипних явищ за варіаційною ознакою.

Середньою величиною в статистиці називаються кількісні показники характерного, типового рівня масових однорідних явищ, який складається під впливом загальних причин і умов розвитку. В зв’язку з цим середні величини належать до узагальнюючих статистичних показників, які дають зведену, підсумкову характеристику масових суспільних явищ. У середній величині гасяться (розчиняються) всі відмінності та особливості індивідуальних значень ознак, і вона є «рівнодіючою» значень цих ознак. Розрахунок середніх передбачає обов’язковість урахування умов виникнення кожної індивідуальної величини, інакше обчислення можуть призвести до фіктивних середніх. Щоб середня величина відображувала типове і загальне для всієї сукупності, остання повинна бути якісно однорідною.

Середня арифметична - застосовують тоді, коли обсяг варіюючої ознаки для сукупності є сумою індивідуальних значень її окремих елементів.

Середня гармонійна - застосовують тоді, коли відсутні безпосередні дані про вагу, а відомі варіанти ознак, що усереднюються (х), і добутки значень варіантів на кількість одиниць, які мають значення . Розраховують на основі зворотних значень ознаки.

Середня геометрична - застосовується тоді, коли визначальна властивість сукупності формується як добуток індивідуальних значень ознаки (аналіз динаміки для визначення середнього темпу зростання).

де Π - символ добутку;

хі - відносні величини динаміки;

Σ1nj = ni - часовий інтервал.

Середня квадратична - використовують у розрахунку показників віріації.

Ми використовуємо середню арифметичну зважену:

Таблиця 6 - Розрахунок середніх величин

Номер п/п

Середина інтервала (х)

Частота f

xf

(x-)2

1

2589,5

3

7768,5

17489124

2

4680,5

5

23402,5

4372281

3

6771,5

7

47400,5

0

4

8862,5

1

8862,5

4372281

5

10953,5

2

21907

17489124

6

13044,5

2

26089

39350529

Сума

20

135430

83073339

середнє

6771,5

4153667

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП Донецька залізниця ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ
Функціонуючи в ринковій економіці як суб'єкт економічної діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за яким воно стабільно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'я ...

Поняття та види економічних систем
У сучасному глобалізованому світі функціонують і розвиваються різні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різноманітних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей. Актуальність теми досліджен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.