Розділи економіки

Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу необоротних активів

У процесі виробничої і фінансової діяльності керівники підприємства ТОВ «Агроград В» зацікавлені в збереженні й ефективному використанні необоротних активів. Для оцінки та аналізу цих процесів використовують систему показників, яка включає в свій склад:

­ показники забезпечення підприємства основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальним активами;

­ показники стану необоротних активів;

­ показники ефективності використання.

Мета економічного аналізу використання необоротних активів ТОВ «Агроград В» полягає у визначенні забезпечення підприємства необоротними активами за умови інтенсивного їх використання та пошук резервів підвищення ефективності їх використання за рівнем фондовіддачі.

Завдання аналізу вирішуються за такими напрямками дослідження:

­ визначення забезпечення підприємства і його структурних підрозділів необоротними активами й оцінка рівня їх використання за узагальненими і часовими показниками та встановлення причин їх зміни;

­ розрахунок впливу факторів, які впливають на рівень використання необоротних активів, і, відповідно, на обсяг виробництва продукції;

­ оцінка ступеня використання виробничої потужності підприємства, площ та обладнання;

­ виявлення резервів підвищення ефективності використання необоротних активів та впливу зміни рівня їх віддачі на виробничо-господарські результати.

У процесі дослідження використовують такі джерела інформації: бізнес-плани базового підприємства та додатки до них, форму 11-ОФ «Звіт про наявність та рух основних засобів», примітки до річної фінансової звітності, форму 1-П «Підприємництво», дані аналітичного обліку ТОВ «Агроград В», «Розрахунок амортизації і зносу основних засобів», первинні дані обліку: («Акт (накладна) приймання - передачі основних засобів», «Акт (накладна) відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів», «Акт на списання основних засобів», «Інвентарна картка обліку основних засобів», «Картка обліку руху основних засобів», інвентарний список основних засобів підприємства за місцем їх знаходження та експлуатації, проектно-кошторисна документація) тощо.

Основні напрями аналізу використання необоротних активів та модель його проведення показано на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Модель аналізу наявності та руху необоротних активів ТОВ «Агроград В»

З метою глибшого аналізу ефективності використання необоротних активів показник фондовіддачі визначається за всіма основними засобами, виробничого призначення, активної їх частини (машини і обладнання).

При розрахунку показників фондовіддачі вихідні дані на ТОВ «Агроград В» приводять у порівняльний вигляд. Так, обсяг продукції необхідно скоректувати на зміну оптових цін структурних зрушень, а вартість основних засобів - на їх переоцінку/індексацію. На зміну рівня фондовіддачі впливає низка факторів, які можна згрупувати наступним чином (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Схема факторної моделі аналізу віддачі основних засобів ТОВ «Агроград В»

Рівень забезпечення підприємства необоротними активами характеризується:

а) показником фондомісткості виробництва продукції (робіт, послуг), який розраховують як відношення середньої балансової вартості основних засобів до обсягу виготовленої за цей же період (рік, квартал) продукції;

б) показником фондоозброєності праці, що визначають як відношення вартості основних засобів до чисельності працівників ТОВ «Агроград В»;

в) коефіцієнтом реальної вартості основних виробничих засобів у вартості майна ТОВ «Агроград В», який обчислюють як відношення балансової (залишкової) вартості основних виробничих засобів до вартості всього майна підприємства.

Для оцінки стану необоротних активів ТОВ «Агроград В» використовують такі показники:

а) коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості засобів, що перенесена на новостворений продукт. Обчислюють як відношення суми нарахованої зношеності основних засобів до їх початкової вартості;

б) коефіцієнт придатності основних засобів, який визначають діленням залишкової вартості основних засобів на їх початкову вартість;

в) коефіцієнт оновлення основних засобів, який розраховують як частку від ділення вартості придбаних у звітному періоді основних засобів до вартості основних засобів на кінець звітного періоду;

г) коефіцієнт вибуття основних засобів - обчислюють діленням вартості вибулих у звітному періоді основних засобів на вартість основних засобів на початок звітного періоду.

д) коефіцієнт приросту основних засобів визначає частку фондів, що надійшли і вибули за аналізований період до їх вартості на початок періоду.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управлін ...

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.