Розділи економіки

Організація обліку необоротних активів у середовищі комп’ютерних інформаційних систем

У сучасних умовах, за наявності на підприємствах тисяч об’єктів необоротних активів, важко говорити про ефективне розв’язання задач їх обліку, аналізу та контролю за ручного способу обробки економічної інформації. ТОВ «Агроград В» постає перед актуальним питанням автоматизації обліку необоротних активів для виконання системних обліково-контрольних операцій.

Автоматизація управління ТОВ «Агроград В» на основі економіко- математичних методів, засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій є невід’ємною частиною процесу удосконалення діяльності практично всіх структур ринкового господарювання в сучасних умовах. Останнім часом намітився якісно новий етап, який характеризується прагненням до створення інтегрованих автоматизованих комп’ютерних систем, що поєднують усі завдання системи управління. Досягненню цього сприяють розподілені обчислювальні системи та технології й мережі, засоби ведення баз даних, засоби проектування й впровадження функціональних підсистем загальної системи управління.

Впровадження інтегрованої автоматизованої системи для будь-якого підприємства є однією з найбільш трудомістких та вартісних програм розвитку. У цих умовах надзвичайно велика роль керівника ТОВ «Агроград В», якщо він прийме рішення стратегічного характеру в сфері комп’ютеризації. Облікового процесу

Головним за таких умов виступає вироблення ефективної стратегії розвитку автоматизації системи управління, яка гарантувала б досягнення намічених цілей ТОВ «Агроград В». Ця стратегія повинна базуватися на досягнутому рівні автоматизації системи управління, практичному досвіді розроблювачів, особливостях організації технології виробництва та реалвізації, фінансових і кадрових можливостях самого підприємства, світових тенденціях. Найбільш важливою складовою такої стратегії виступає в низці випадків обґрунтування й прийняття управлінських рішень з вибору системи автоматизації, що наявна на українському ринку. Це буде сприяти вирішенню питання автоматизації бухгалтерського обліку необоротних активів. Для вирішення проблем автоматизації певних ділянок обліку можна використовувати поняття «визначена задача», яке означає алгоритм перетворення вхідних даних за допомогою процедур обробки даних у вихідні економічні показники, що мають певне функціональне призначення для фінансового обліку та управління ТОВ «Агроград В».

Можна виділити наступні задачі автоматизації обліку необоротних активів (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Основні завдання автоматизації обліку необоротних активів ТОВ «Агроград В»

Автоматизоване вирішення завдань з обліку необоротних активів на автоматизованому робочому місці бухгалтера ґрунтується на створенні і веденні інформаційної бази даних про наявність основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, яка сформована на підставі інвентарної картотеки господарюючого суб’єкту.

Призначення автоматизованого робочого місця з обліку необоротних активів полягає у виконанні наступних системних обліково-контрольних та аналітичних операцій:

¾ автоматизації документування первинної інформації;

¾ оперативного управління, контролю за наявністю і рухом основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та інших необоротних активів;

¾ нарахування амортизації та видачі необхідної інформації на принтер чи екран дисплея на запит користувача.

Для оперативної обробки інформації з обліку необоротних активів доцільно створювати дво- або трирівневу систему автоматизованих робочих місць (АРМ). АРМ бухгалтера є засобом автоматизації праці зайнятого обліком, контролем та аналізом персоналу та являє собою функціональну спеціалізовану людино-машинну систему, що включає програмно-технічний комплекс, інформаційне, додаткове інструктивно-методичне та організаційно-технологічне забезпечення. Така система призначена для автоматизованого виконання операцій конкретної стадії облікового, контрольного та аналітичного процесів. І хоча при цьому зберігається поділ обов’язків між персоналом бухгалтерії за функціональною ознакою, завдяки застосуванню ресурсів АРМБ істотно підвищується продуктивність праці облікових працівників. АРМБ є структурною одиницею автоматизованих систем управління, персональним засобом облікового працівника для планування, управління, обробки даних, підготовки для прийняття управлінських рішень. Це елемент системи автоматизації бухгалтерського обліку, усі підсистеми якої мають бути погоджені між собою.

Створення АРМ бухгалтера ТОВ «Агроград В» має ґрунтуватися на принципах персоніфікації обчислень і самоосвіти облікових працівників, автоматизації професійних знань, нових функцій, безпаперової технології, раціонального поєднання розподіленої, децентралізованої і централізованої обробки облікової інформації, а також з урахуванням модульності, системності та ергономічності. Безпаперова технологія функціонування систем дає змогу використовувати АРМ бухгалтера для вирішення оперативних питань у реальному масштабі часу. Принцип модульності припускає поєднання АРМ бухгалтера з іншими елементами інформаційної системи управління підприємства або діючими системами з мінімальними витратами і без переривання функціонування. Принцип ергономічності потребує створення АРМ бухгалтера, які забезпечують комфортні умови праці.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Статистичне дослідження
Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу. Отже, предмет статистики - кількісна сторона масов ...

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.