Розділи економіки

Оцінка необоротних активів як основа розкриття інформації у фінансовій звітності

Важливим елементом обліку необоротних активів виступає їх оцінка. Оцінка є одним з трьох елементів визнання об'єктів в обліку після їх визначення та класифікації. І дійсно, її види можуть бути обумовлені різними цілями, що стоять перед конкретними користувачами інформації. Оцінка основних засобів це специфічна форма ціни, яка використовується для правильного визначення їх загальної вартості, складу та структури, величини амортизаційних відрахувань, собівартості продукції, а також прибутку та рентабельності роботи підприємства. Дуже важливо вірно оцінити майно підприємств при зміні форм власності, акціонуванні та передачі в оренду.

Як було відзначено у п.п.1.1. дипломної роботи, необоротні активи як об'єкт обліку, можливо визнати тільки, якщо існує імовірність одержати в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і оцінка може бути вірогідно визначена. Правильність оцінки необоротних активів відіграє важливу роль, оскільки таку інформацію розкривають у фінансовій звітності та використовують у процесі прийняття ефективних управлінських рішень. Крім того, вона впливає на величину капіталу господарюючого суб’єкту та є визначальним чинником під час розрахунку коефіцієнтів, що характеризують його фінансовий стан ТОВ «Агроград В».

Отож одним з головних критеріїв визнання активом є можливість достовірної оцінки об'єкту, тобто визначення його вартості. При чому важливе значення для прийняття ефективних управлінських рішень має можливість оцінки вартості необоротних активів на поточний момент з метою зіставлення первісної вартості або справедливої вартості об'єкту з вартістю об'єкту, яка відображена в обліку. Це дає можливість коректувати вартість об'єктів на індекс інфляції. При цьому способи або джерела надходження основних засобів можуть бути різними, а саме:

ü придбання нових об'єктів або таких, що були в експлуатації за грошові кошти за угодою у постачальників;

ü самостійне виготовлення необоротних активів або виготовлення їх сторонньою організацією за договором;

ü безоплатне отримання активів від юридичної або фізичної особи;

ü отримання необоротних активів у вигляді внеску до статутного капіталу господарюючого суб’єкту в обмін на корпоративні права;

ü отримання об'єктів необоротних активів у результаті бартерної операції в обмін на інші об'єкти активів або на продукцію, товари, роботи, послуги.

Придбані необоротні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка відповідно включає (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Формування первісної вартості необоротних активів ТОВ «Агроград В»

Шляхи надходження

Визначення первісної вартості

Придбання

Загальна сума витрат, які включають:

- суми, сплачені постачальникам, а також підрядникам, - за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт необоротних активів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків, якщо вони не відшкодовуються підприємству;

- витрати зі страхування ризиків доставки необоротних активів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження необоротних активів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням необоротного активу до стану, в якому вони придатні для використання

Безоплатне отримання

Справедлива вартість необоротного активу на дату отримання

Внесення до статутного капіталу

Погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість необоротного активу

Таблиця 2.2 Формування первісної вартості необоротних активів ТОВ «Агроград В»

Шляхи надходження

Визначення первісної вартості

Самостійне виготовлення (створення)

Собівартість виготовлення (створення) необоротного активу, визначена за П(С)БО 9 “Запаси” та П(С)БО 16 “Витрати”

Отримання в обмін на подібний об'єкт

Залишкова вартість переданого об’єкту необоротного активу. Якщо вона вища за справедливу вартість отриманого об'єкта, то первісною вартістю нового об’єкта визнають справедливу вартість переданого об'єкта і одночасно різницю включають у витрати звітного періоду

Отримання в обмін на неподібний об'єкт

Справедлива вартість переданого об'єкта необоротного активу, збільшена (зменшена) на суму доплати, що була зроблена (отримана) під час обміну

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.