Розділи економіки

Інформаційне забезпечення та організація обліку необоротних активів

У сучасних умовах господарювання одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління господарюючим суб’єктом є раціональна організація організації бухгалтерського обліку, яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок ведення усіх процедур. Це дозволяє забезпечити користувачів повною та достовірною економічною інформацією та актуалізує вирішення ряду методичних, технологічних, технічних й організаційних питань з методики обліку необоротних активів.

Загалом, як показує практична діяльність на організацію обліку необоротних активів ТОВ «Агроград В» має структура облікового апарату підприємства (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Організаційна структура апарату бухгалтерії ТОВ «Агроград В»

Правильний вибір альтернативних варіантів організації обліку ТОВ «Агроград В», що містяться в нормативних документах та закріплюються в Наказі про облікову політику, суттєво впливає на показники діяльності базового підприємства, а саме на порядок визначення собівартості, податку на прибуток та ін.

Загалом, поняття "облікова політика" (accounting policies) у міжнародну практику обліку офіційно введено у 1975 р. із впровадженням Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Розкриття облікової політики», а в Україні узаконено в процесі реформи бухгалтерського обліку. Потреба в цьому виникла у зв'язку з відмовою України від дуже жорсткої державної регламентації фінансової звітності та введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, адекватних міжнародним [4]. Розгляд поняття «облікова політика необоротних активів» дозволяє її розглядати у різних інтерпретаціях, що відображено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Зміст поняття «облікова політика щодо необоротних активів»

Облікова політика у вузькому значенні

Облікова політика в широкому значенні

Встановлений законодавством набір альтернатив з відображення у бухгалтерському обліку підприємства господарських операцій, активів, капіталу та зобов'язань, витрат та фінансових результатів. На підприємстві зазвичай оформлюється у вигляді достатньо компактного внутрішнього нормативного документа (обсяг 12-15 стор.)

Методологія ведення бухгалтерського обліку для цілей: · управлінського планування (облікове забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на різних рівнях) · адекватної оцінки активів, капіталу та зобов'язань, витрат та фінансових результатів при складанні зведеної фінансової звітності господарюючого суб’єкту ринкових структур; · податкового планування (оптимізація оподаткування на підприємстві)

Спектр господарських операцій, які входять до облікової політики (в широкому значенні слова), що розуміється як інформаційне забезпечення системи управлінського та фінансового планування, надзвичайно різноманітний. У цьому разі облікова політика у вузькому значенні є складовою частиною облікової політики в широкому значенні.

В загальному нормативне регулювання обліку необоротних активів поділяється на декілька рівнів: міжнародний, національний та рівень підприємства. Так, міжнародний рівень визначає загальні принципи, засади та рекомендації, щодо облікового відображення необоротних активів в країнах світу. Національний рівень в свою чергу, встановлює вже більш детальні положення, закріплені державою в нормативних актах тобто держава встановлює перелік альтернатив або чітко регулює деякі питання бухгалтерського обліку. А на рівні підприємства в обліковій політиці господарюючого субєктц закріплюються альтернативи, вибрані ним для задоволення власних інтересів, тобто ті положення, які б не суперечили наданим в законодавстві альтернативам, та визначаються чіткі норми обліку амортизації. Облік необоротних активів в Україні регулюється багатьма нормативними актами. Така велика кількість нормативних актів надає можливість розкрити майже всі аспекти відображення їх в обліку та нарахування амортизації на рахунках бухгалтерського обліку. Отже, при формуванні облікової політики щодо необоротних активів слід дотримуватися наступних її складових (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Складові облікової політики підприємства щодо необоротних активів ТОВ «Агроград В»

Відповідно пропонуємо об'єднати усі об'єкти та елементи облікової політики щодо необоротних активів в наступні три складові: організаційну, методичну та технічну. Кожна зазначена складова облікової політики ТОВ «Агроград В», яка відповідає рівню системи бухгалтерського обліку, об'єднує специфічні для неї об'єкти, за якими існують альтернативні варіанти -елементи.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.