Розділи економіки

Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з теми дослідження

Дослідження літературних джерел дозволяє класифікувати системи управління необоротними активами на макро- та мікросистему, тобто система бухгалтерського обліку розглядається на рівні держави та на рівні окремого підприємства. Кожна з них має свої ознаки та структурні елементи. Макросистема бухгалтерського обліку складається з наступних елементів:

Ø система національних стандартів обліку;

Ø облікова база і створений на її підставі план рахунків;

Ø система організації бухгалтерського обліку в масштабах підприємства;

Таким чином, для організації та ефективного управління за станом необоротних активів проведемо аналіз нормативної бази (табл 1.2).

Таблиця 1.5 Характеристика діючої нормативно-правової бази з обліку, контролю та аналізу основних засобів

№ з/п

Нормативний документ

Короткий зміст

Використання в обліково-аналітичному (аудиторському) процесі

1.

Конституція України, що прийнята Верховною Радою України 28.06.96р.

Проголошуються основні права та обов¢язки органів управління,та суб¢єктів підприємницької діяльності і громадян в Україні

Забезпечення поточної та стратегічної господарської діяльності господарюючого суб’єкту

2.

Господарський Кодекс України, що прийнятий постановою Верховної Ради України від 16.01.2003р. № 436-ІV

Встановлення правових аспектів здійснення господарської діяльності, що базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм економічної діяльності

Забезпечення поточної та стратегічної діяльності

№ з/п

Нормативний документ

Короткий зміст

Використання в обліково-аналітичному (аудиторському) процесі

3.

Податковий Кодекс України, що прийнятий Верховною Радою України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ, із змінами та доповненнями

Регулювання господарських відносин, що виникають у сфері сплати основних податків і зборів

При визначенні переліку податків та зборів, щ сплачуються у зв’язку з операціями з основними засобами

4.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України прийнятий Верховною Радою України від 05.04.01 №2346-ІІІ

Визначення загальних засад функціонування платіжних систем в Україні

Для організації та проведення обліку руху основних засобів підприємства

5.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами. Закон України прийнятий Верховною Радою України від 21.12.2000 р. №2181

Регламентує порядок сплати і погашення штрафів, пені щодо розрахунків із із бюджетом

Використовується для визначення можливих штрафних санкцій за порушення законодавства

6.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 № 996/ (зі змінами та доповненнями)

Визначає правові засади регулювання, та організації, а також ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності в Україні

Організація складання фінансової звітності господарюючого суб’єкту

7.

Про аудиторську діяльність. Закон України прийнятий Верховною Радою України № 3125-XІІ - ВР від 22.06.1993 (зі змінами та доповненнями)

Визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в України

Проведення зовнішнього та внутрішнього аудиторського аудиту обліку основних засобів

8.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України прийнятий Верховною Радою України від 26.01.1993 № 2939-XІІ - ВР (зі змінами та доповненнями)

Визначає статус державні контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Проведення ревізій системи управління основними засобами підприємства

9

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, прийнятий Верховною Радою від 12.07.2001 №2658-ІІІ

Визначає основні положення оцінки майна підприємства

Використовується під час оцінки основних засобів

10

Про фінансовий лізинг, прийнятий Верховною Радою від 16.12.1997 №2723/97-ВР

Визначає основні положення оцінки орендованого майна підприємства

Використовується під час оцінки орендованих основних засобів

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.