Розділи економіки

Основні види і форми реструктуризації підприємства

Реструктуризація підприємства спрямована на розв'язання двох основних завдань:

по-перше, оперативно забезпечити виживання підприємства;

по-друге, відновити конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Відповідно до цих завдань і розглядають взаємопов'язані форми й види реструктуризації підприємств (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Форми і види реструктуризації підприємств

Залежно від об'єкту змін реструктуризація поділяється на такі види:

. Управлінський - пов'язаний із підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, менеджменту, технологічної, інноваційної та маркетингової політики.

. Технічний - пов'язаний із забезпеченням такого стану підприємства, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, технології, ноу-хау, управлінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання, тобто всього того, що дає підприємству змогу виходити на ринок з конкурентоспроможною продукцією.

. Економічний - має забезпечити достатній рівень рентабельності шляхом оптимізації капітальних і поточних витрат, обсягу продажу, збалансованої цінової політики та ін.

. Фінансовий - передбачає зміну структури й розмірів власного й позичкового капіталу та інших пасивів підприємства, що вплине на формування структури балансу, за якої показники ліквідності й платоспроможності задовольнять вимоги ринку.

Фінансову реструктуризацію можна здійснити шляхом:

відстрочки погашення кредиторської заборгованості;

одержання додаткових кредитів;

списання безнадійної заборгованості;

збільшення статутного фонду;

зниження відсоткової ставки щодо заборгованості;

заморожування інвестиційних вкладень;

отримання від інвесторів нових інвестицій.

. Реструктуризація відносин власності - стосується зміни розподілу влади на підприємстві і участі у власному капіталі, тобто, характеризується процесами комерціалізації, корпоратизації, зміни організаційної структури та власника державних підприємств.

За формами реструктуризація поділяється на оперативку то стратегічну.

За оперативної реструктуризації підприємствами розв'язуються дві основні проблеми: забезпечення ліквідності й суттєве поліпшення результатів діяльності підприємства. Період оперативної реструктуризації триває приблизно 3-4 місяці.

Оперативні зміни на підприємстві потребують проведення таких заходів:

зміна окремих складових організаційної структури підприємства;

створення й відокремлення нових структурних підрозділів;

оперативне зниження дебіторської заборгованості;

зменшення обсягу оборотних активів шляхом виявлення та реалізації зайвих запасів;

відмова від пайової участі в інших підприємствах, якщо попередній аналіз підтвердив недостатню економічну ефективність такої участі;

зменшення вартості основних засобів через реалізацію зайвого обладнання, транспортних засобів тощо;

аналітична оцінка та припинення вкладання неефективних інвестицій;

удосконалення організації виробництва;

удосконалення управління грошовими потоками;

економія витрат;

вилучення збиткових видів діяльності;

підвищення контролю за якістю продукції та витрачанням фінансових ресурсів.

Відтак комплекс заходів з оперативної реструктуризації містить передусім заходи зі зниження всіх видів витрат (без одержання будь-яких суттєвих інвестицій) і швидкого збільшення обсягу збуту продукції та обороту капіталу. Проте, якщо процес перетворення буде зупинено після завершення оперативної реструктуризації, то підприємство неминуче знов опиниться в кризовому стані.

Стратегічна реструктуризація підприємства забезпечує його довгострокову конкурентоспроможність. Для її досягнення необхідно визначити стратегічну мету підприємства, розробити стратегічну концепцію розвитку, а також напрямів та інструментів реалізації цієї мети.

Стратегічна реструктуризація полягає в розробленні та здійсненні довгострокових заходів для стабілізації виробництва та зміцнення фінансового стану підприємства. Вона здійснюється за рахунок залучення як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.