Розділи економіки

Орієнтири та інструменти регулювання реструктуризації економіки України

Кінцевою метою реструктуризації української економіки має бути побудова високоефективної конкурентоспроможної динамічної соціально орієнтованої економічної системи, у якій економічний розвиток забезпечується насамперед за рахунок розширення застосування інноваційних технологій, раціонального використання людського потенціалу на базі збільшення та підвищення якісного рівня експортного потенціалу й інтеграції у світогосподарські зв’язки, розширення ємності та збалансованості внутрішнього ринку.

Основним джерелом структурних змін має стати економічне зростання на основі перерозподілу капіталу і робочих місць у галузі з більшою доданою вартістю, високотехнологічні галузі.

Головними орієнтирами реструктуризації економіки України на довгострокову перспективу мають стати:

усунення структурних диспропорцій, накопичених у попередні періоди;

послідовне збільшення орієнтації національного виробництва на задоволення потреб внутрішнього ринку;

цілеспрямоване формування майбутніх структурних характеристик економічної та фінансової систем на основі врахування майбутніх ризиків і тенденцій розвитку;

формування захисних і стабілізаційних антициклічних механізмів і дієвих важелів управління економічною системою, що дозволить забезпечити стійкий збалансований економічний розвиток;

сприяння підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників товарів і послуг на внутрішньому та світовому ринках, насамперед у галузях, що виробляють продукцію з високим ступенем перероблення, а також у сфері послуг;

реструктуризація збиткового сектору економіки, що штучно підтримується завдяки системі бюджетних субсидій, списання податкових боргів і неплатежів природним монополіям;

підвищення ефективності базових інститутів ринкової економіки (управління державною власністю, товарних і фінансових ринків, інноваційних механізмів, системи державного регулювання тощо);

кардинальне поліпшення інвестиційного клімату в державі та всіх складниках середовища для розвитку бізнесу. [10]

Система інструментів регулювання реструктуризацією економіки поділяється на такі основні складові:

Грошово-кредитне регулювання - інструменти регулювання мають спрямовуватися і на забезпечення сприятливих монетарних умов для проведення реструктуризації, і на їх стимулювання. Забезпечити сприятливі грошово-кредитні умови дозволять:

проведення виваженої монетарної політики, спрямованої на підвищення рівня монетизації та насиченості економіки кредитами, адекватно до грошового попиту з боку реального сектору економіки;

забезпечення стабільно низьких темпів інфляції застосуванням інструментів грошово-кредитної, податкової, конкурентної, структурної політик, недопущення монетизації ані дефіциту бюджету, ані профіциту платіжного балансу;

підвищення стійкості банківської системи на основі моніторингу

змін регуляторних правил,

диверсифікація та підвищення стабільності внутрішньої ресурсної бази банків, у т.ч. за рахунок використання потенціалу накопичених коштів домогосподарств.

З-поміж стимулюючих монетарних інструментів слід виділити:

формування системи економічних стимулів до активізації кредитування в межах реалізації програм фінансово-кредитної підтримки пріоритетних галузей і підприємств, пов’язаних з імпортозаміщенням, та сегментів внутрішнього кінцевого попиту, спроможних пожвавити внутрішнє виробництво. Такі заходи не повинні деформувати ринкові механізми фінансової системи, але мають бути прив’язаними до планів реструктуризації виробництва та фінансових потреб його модернізації;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Ритмічність та сезонність виробництва
Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постач ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.