Розділи економіки

Економічна характеристика підприємства - дільничої станції Микитівка

Станція Микитівка є відокремленим виробничим структурним підрозділом «Державного підприємства «Донецька залізниця», який здійснюючи використання державного майна,забезпечує організацію перевезень пасажирів,вантажу,вантажобагажу та пошти,а також взаємодію та координацію виробничого процесу з іншими господарськими підрозділами залізниці,а також підприємствами і організаціями,які мають колії примикання до станції Микитівка.

Станція здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг,а також може здійснювати (не на шкоду основному виробництву) інші,не заборонені законодавством України,види діяльності.

Станція в установленому порядку реєструється в державних органах реєстрації ,здійснює бухгалтерський та фінансовий облік, складає звітність згідно діючого законодавства, веде бухгалтерський та фінансовий облік приписних до неї станцій: Магдалинівка, Курдюмівка, Майорська, Шевченко, Деконська .

Станція як відокремлений підрозділ "ДП „Донецька залізниця" має повне юридичне найменування "Станція Микитівка Державного підприємства" Донецька залізниця".

Станція на підставі доручення від імені залізниці укладає договори на здійснення діяльності в сфері транспортних послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів і пасажирів (навантаження, вивантаження, зважування й ін.), а також може здійснювати інші види діяльності (не завдаючи збитків основної діяльності, які не забороняються законодавством України).

Станція Микитівка веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" [35], Положення (стандартів) бухгалтерського обліку [36], методичних рекомендацій із застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на залізничному транспорті [37], інших нормативних документах по веденню бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності.

Станція здає у встановлений термін у службу перевезень оперативну фінансову, статистичну й податкову звітність, а також веде оперативний облік і складає установлені звіти про перевезення пасажирів і вантажів.

Станція самостійно веде бухгалтерський податковий облік господарських операцій, має поточний рахунок у банку, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки й реквізити, необхідні для здійснення своєї діяльності. Станція виділена на окремий баланс, складає фінансовий звіт і здає в службу перевезень для складання зведеного фінансового звіту.

Станція Микитівка може укладати договори, виступати п відповідачем у судових органах на підставі доручення, виданого начальніком «ДП„Донецька залізниця".

Майно станції Микитівка складають оборотні та необоротні активи та інші цінності, вартість яких відображається на окремому балансі.

Майно є складовою частиною майна залізниці та закріплюється на правах повного господарського введення та управління. Здійснюючи права повного господарського ведення та управління, структурний підрозділ володіє та користується майном, але розпоряджається майном з дозволу начальника залізниці і здійснює по узгодженню з залізницею дії, що не суперечать законодавству, статуту залізниці та цьому Положенню.

Майно формується за рахунок:

переданого майна в повне господарське ведення;

іншого майна, переданого на підставах, що не суперечать діючому законодавству.

Розгляд матеріалів та надання висновку про доцільність списання, відчуження,надання в оренду майна, яке знаходиться на станції, підпорядкованих в господарському призначенні службі перевезень, покладається:

на службу будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд;

на пасажирську службу "ДП „Донецька залізниця" щодо усіх об'єктів, розташованих на території станції та привокзальних площах, призначених для обслуговування пасажирів незалежно від класу вокзалу;

на службу комерційної роботи (та маркетингу) щодо усіх об'єктів, призначених для виконання комерційних операцій;

на госпрозрахункову cлужбу перевезень "ДП „Донецька залізниця" щодо усіх об'єктів, призначених для виконання технологічних операцій, пов'язаних з рухом потягів.

Станція Микитівка "ДП „Донецька залізниця" використовує в оперативній діяльності технічні засоби, необхідне колійне оснащення, будинки та цивільні споруди, які знаходяться на балансі інших служб залізниці, та які повинні відповідати характеру та обсягам виконуваної роботи станції, безпеки руху й охорони праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.