Розділи економіки

Економічна характеристика підприємства - дільничої станції Микитівка

Станція Микитівка є відокремленим виробничим структурним підрозділом «Державного підприємства «Донецька залізниця», який здійснюючи використання державного майна,забезпечує організацію перевезень пасажирів,вантажу,вантажобагажу та пошти,а також взаємодію та координацію виробничого процесу з іншими господарськими підрозділами залізниці,а також підприємствами і організаціями,які мають колії примикання до станції Микитівка.

Станція здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг,а також може здійснювати (не на шкоду основному виробництву) інші,не заборонені законодавством України,види діяльності.

Станція в установленому порядку реєструється в державних органах реєстрації ,здійснює бухгалтерський та фінансовий облік, складає звітність згідно діючого законодавства, веде бухгалтерський та фінансовий облік приписних до неї станцій: Магдалинівка, Курдюмівка, Майорська, Шевченко, Деконська .

Станція як відокремлений підрозділ "ДП „Донецька залізниця" має повне юридичне найменування "Станція Микитівка Державного підприємства" Донецька залізниця".

Станція на підставі доручення від імені залізниці укладає договори на здійснення діяльності в сфері транспортних послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів і пасажирів (навантаження, вивантаження, зважування й ін.), а також може здійснювати інші види діяльності (не завдаючи збитків основної діяльності, які не забороняються законодавством України).

Станція Микитівка веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" [35], Положення (стандартів) бухгалтерського обліку [36], методичних рекомендацій із застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на залізничному транспорті [37], інших нормативних документах по веденню бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності.

Станція здає у встановлений термін у службу перевезень оперативну фінансову, статистичну й податкову звітність, а також веде оперативний облік і складає установлені звіти про перевезення пасажирів і вантажів.

Станція самостійно веде бухгалтерський податковий облік господарських операцій, має поточний рахунок у банку, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки й реквізити, необхідні для здійснення своєї діяльності. Станція виділена на окремий баланс, складає фінансовий звіт і здає в службу перевезень для складання зведеного фінансового звіту.

Станція Микитівка може укладати договори, виступати п відповідачем у судових органах на підставі доручення, виданого начальніком «ДП„Донецька залізниця".

Майно станції Микитівка складають оборотні та необоротні активи та інші цінності, вартість яких відображається на окремому балансі.

Майно є складовою частиною майна залізниці та закріплюється на правах повного господарського введення та управління. Здійснюючи права повного господарського ведення та управління, структурний підрозділ володіє та користується майном, але розпоряджається майном з дозволу начальника залізниці і здійснює по узгодженню з залізницею дії, що не суперечать законодавству, статуту залізниці та цьому Положенню.

Майно формується за рахунок:

переданого майна в повне господарське ведення;

іншого майна, переданого на підставах, що не суперечать діючому законодавству.

Розгляд матеріалів та надання висновку про доцільність списання, відчуження,надання в оренду майна, яке знаходиться на станції, підпорядкованих в господарському призначенні службі перевезень, покладається:

на службу будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд;

на пасажирську службу "ДП „Донецька залізниця" щодо усіх об'єктів, розташованих на території станції та привокзальних площах, призначених для обслуговування пасажирів незалежно від класу вокзалу;

на службу комерційної роботи (та маркетингу) щодо усіх об'єктів, призначених для виконання комерційних операцій;

на госпрозрахункову cлужбу перевезень "ДП „Донецька залізниця" щодо усіх об'єктів, призначених для виконання технологічних операцій, пов'язаних з рухом потягів.

Станція Микитівка "ДП „Донецька залізниця" використовує в оперативній діяльності технічні засоби, необхідне колійне оснащення, будинки та цивільні споруди, які знаходяться на балансі інших служб залізниці, та які повинні відповідати характеру та обсягам виконуваної роботи станції, безпеки руху й охорони праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.