Розділи економіки

Сутність прибутку підприємства, його функції

Ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності організації характеризується її фінансовими результатами. Загальним фінансовим результатом є прибуток, який забезпечує виробничий та соціальний розвиток організації.

Прибуток - це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва та реалізованого в галузі обігу, який безпосередньо отримують підприємства. Тільки після продаж продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно він являє собою різницю між виручкою (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань із виручки в бюджетні та позабюджетні фонди) та повною собівартістю реалізованої продукції. Це означає, що чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше воно отримає прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності вивчаються в тісному зв'язку з використанням та реалізацією продукції.

Прибуток - багатозначна економічна категорія. Від глибини її вивчення та раціональності використання залежить ефективність комерційного розрахунку, ціноутворення та інших економічних інструментів господарювання. Прибуток є джерелом виробничого та соціального розвитку, тому займає провідне місце в забезпеченні самофінансування підприємств та об'єднань, можливості яких визначаються тим, наскільки доходи переважають над витратами.

Прибуток - це чистий дохід, який отримує організація після реалізації продукції (послуг) у якості винагороди за вкладений капітал та ризик підприємницької діяльності.

Прибуток - позитивний фінансовий результат, збиток-негативний.

Сам по собі прибуток є досить ємним й інформативним показником, що характеризує різні аспекти діяльності організації.

Зокрема, прибуток - це:

- мета виникнення й функціонування бізнесу;

- показник якості бізнесу;

джерело розвитку організації й росту ринкової вартості (капіталізації) організації;

показник платоспроможності й кредитоспроможності;

показник конкурентноздатності;

показник інвестиційної привабливості [25, с. 211].

Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансовий результат діяльності організації. Зростання прибутку визначає ріст потенційних можливостей організації, підвищує ступінь її ділової активності. Залежно від розміру прибутку визначаються частка доходів засновників і власників, розміри дивідендів й інших доходів. По прибутку визначається також рентабельність власних і позикових засобів, основних фондів, усього авансованого капіталу й кожної акції.

Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції [26, с.90].

Додатковий продукт - це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їх суспільного розвитку.

Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному прибутку вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Отже, прибуток - форма прояву додаткової вартості.

Прибуток є об’єктивною економічною категорією, тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту [26, c. 90].

Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб’єктів господарювання,впливає встановлений порядок: визначення фінансових результатів від основної діяльності (обчислення собівартості продукції, робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат на збут), визначення прибутків (збитків) від іншої операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності [27, c 310].

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Лісовий комплекс України
Підприємства лісовиробничого комплексу зайняті заготівлею, механічною та хімічною переробкою деревини та інших лісових багатств. Основними його галузями є лісове господарство, власне лісова промисловість або лісозаготівельна, а також ...

Затрати виробництва, ціна і прибуток
Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з ва ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.