Розділи економіки

Оцінювання ступеня ризику

Оскільки підвищення продуктивності праці персоналу не змінило якості товару, а просто збільшило обсяги виробництва продукції, то найпоширенішим ризиком є ризик низьких обсягів реалізації продукції.

Ризик низьких обсягів реалізації являє собою можливі втрати підприємства внаслідок того, що фактичні обсяги реалізації значно менші, ніж ті, що прогнозувалися, і таким чином підприємство не отримує тієї величини прибутку, що планувалася. Щоб запобігти цьому, підприємець повинен на основі аналізу такого ризику вибрати раціональну стратегію виробництва в умовах невизначеності. При цьому можна використовувати ігрові моделі.

Задаючись ймовірними варіантами попиту на товар, розрахуємо варіанти середньорічного прибутку, які представимо в вигляді матриці платоспроможності з врахуванням очікуваного значення втрат, пов’язаних із зберіганням нереалізованої хліба.

Таблиця 3.1.1.

Аналіз комерційної стратегії при невизначеній ринковій кон’юнктурі (тис.грн)

Обсяг виробництва, S

Розмір прибутку в залежності від імовірнісних коливань попиту, g

αi=mingij

W

Bi=maxgij

0,64

0,8

0,5

0,9

S1(20000)

12800

16000

10000

18000

10000

18000

S2(24000)

15360

19200

12000

21600

12000

21600

S3(33147,98)

21214,7

26518,38

16573

29833,18

16573

29833,18

Bj=max gij

21214,7

26518,38

16573

29833,18

16573

16573

29833,18

Примітка: і- номер строки; j - номер графи.

Аналіз цієї гри починається з позиції максиміна. Вона полягає в тому, що суб’єкт, який приймає рішення, вибирає чисту стратегію, що гарантує найбільший з всіх найгірших можливих наслідків по кожній стратегії. Якщо вибрати стратегію S1, то найгірший з всіх можливих результатів в тому, що чистий дохід складе:

α 1 = ming1j

Аналогічно знаходимо для інших стратегій і заносимо результати в таблицю 3.1.1.

Вони покажуть рівень безпеки кожної стратегії, оскільки отримання гіршого варіанту виключено. На цій основі найкращим рішенням Sопт , буде таке, яке гарантує кращий з множини найгірших результатів:

W = maxαi = max mingij

Стратегія S1 називається максимінною, тобто при будь якій умові кон’юнктури ринку результат не буде гіршим, ніж W. Таку величину називають нижньою ціною гри чи максиміном, а також принципом найбільш гарантованого результату на основі критерію Вальда, згідно з яким оптимальною при будь-якому стані середовища стратегією є максимінна стратегія. Максимінна оцінка за критерієм Вальда є однією абсолютною надійною при прийнятті рішення в умовах невизначеності.

Проведемо аналогічні роздуми для другого боку стану середовища, в даному випадку для виявлення гарантованого найгіршого результату із всіх найкращих результатів дій за кожною стратегією.

Для цього у кожному варіанті ймовірного обсягу збуту у кожній стратегії вибираємо рішення, що максимізує виграш:

Bi = max g ij

З врахуванням всього можливого гірший варіант визначається як:

Bi = min max g ij

Ця величина називається верхньою ціною гри чи мінімаксом, а відповідно умови стану і середовища чи стратегія - мінімаксимою. При найгіршому результаті з всіх найкращих результатів дій у кожній стратегії гарантується, що стан попиту і пропозиції дають можливість виграти не більше Ві.

Щоб оцінити, наскільки той чи інший стан «природи» (попиту і пропозиції) впливає на результат, використовуємо показник ризику rij при введенні стратегії Sі і при стані природи Пij. Він визначається як різниця між максимально можливим виграшем при даному стані середовища Пj і виграшем при обраній стратегії :

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.