Розділи економіки

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Прибуток - один з основних господарських показників роботи підприємства. За його допомогою визначаються рівень рентабельності, тобто прибутковість, ефективність функціонування підприємства. Головна частина прибутку формується як різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції (та на її продаж). Якщо власні витрати підприємства більші за грошові надходження від реалізації, то воно зазнає збитків.

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З «Звіт про фінансові результати» розрізняють кілька видів прибутку (збитку). По-перше, це валовий прибуток, тобто різниця між сумами чистого доходу (виручки) від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції. По-друге, це фінансові результати від операційної діяльності, які, зрозуміло, будуть менші ніж перша сума за рахунок відрахування «адміністративних витрат» і «витрат на збут». Далі йдуть фінансові результати від звичайної діяльності (до оподаткування і після нього) і, нарешті, - чистий прибуток або збиток.

Під час аналізу треба розв'язати такі завдання:

1. Оцінити виконання плану з прибутку у цілому і за окремими видами прибутків і збитків.

2. Вивчити динаміку фінансових результатів за ряд років.

3. Визначити вплив основних факторів на зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції.

4. Оцінити рівень рентабельності продукції та підприємства.

5. Обчислити резерви зростання прибутку і рентабельності. Аналіз фінансових показників слід проводити за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 1 «Баланс підприємства», а також даних обліку і матеріалів фінансового відділу. Для пошуку резервів зростання прибутку залучається інформація щодо рентабельності споріднених підприємств як в Україні, так і за кордоном.

До складу фінансових результатів належать численні суми, пов'язані з загальним управлінням підприємством, фінансовими та інвестиційними операціями, а також сумами, що стосуються надзвичайних подій.

Передусім слід дослідити склад сум адміністративних витрат і витрат на збут та проаналізувати їх вплив на фінансові результати, що стосуються операційної діяльності підприємства. Далі вивчають результати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, та доходи і витрати від надзвичайних подій.

Особливу увагу слід приділити наявності сум, складу і динаміці штрафів, пені та неустойок. З'ясувавши причини їх виникнення і виявивши винних, треба розробити конкретні заходи щодо їх зменшення. Аналізуючи фінансові результати, пов'язані з надзвичайними ситуаціями (збитки), необхідно чітко розрізняти, де були справжні стихійні сили, а де - звичайна безгосподарність, яка маскується під природні катаклізми (наприклад пожежу, яка виникла внаслідок грубих порушень правил пожежної безпеки і спричинила значні збитки, не слід розглядати як фактор, що не залежав від роботи підприємства). Тому ці збитки за своєю суттю є не що інше, як резерв збільшення прибутку. Так само можна розглядати і багато інших збитків. Це й списання заборгованості, термін позовної давності якої минув, збитки від ліквідації основних засобів, від операцій з цінними паперами тощо. Аналізуючи позареалізаційні збитки та обставини їх виникнення, завжди слід мати на увазі, що за кожною конкретною сумою стоїть не менш конкретна посадова особа. Дати оцінку її кваліфікації, сумлінності та відповідальності за свої дії - дуже важлива справа аналітиків.

Аналіз рентабельності

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. У загальній формі рентабельність розраховують як відношення прибутку до витрат чи застосованих ресурсів (капіталу).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.