Розділи економіки

Особливості бізнес-планування технічного переозброєння підприємства інноваційним обладнанням

У нашій країні проблемам якості і надійності саме і не надається достатньої уваги. Ось чому головним завданням має стати підвищення технічного рівня, економічності і якості усіх видів продукції. При цьому першочергове значення повинно надаватись надійності машин, продовженню їх ресурсу, зменшенню трудовитрат на ремонт і технічне обслуговування.

Проблема надійності комплексна. Вона стосується сфери виробництва і експлуатації машин, до її вирішення залучаються різні галузі знань, вона потребує прийняття нових організаційно-технічних рішень [14, с. 73].

З економічної точки зору одним з найважливіших питань при розробці бізнес-плану технічного переоснащення є питання надійних джерел фінансування проекту. Практична реалізація інвестиційних проектів залежить від забезпечення фінансовими ресурсами, проблема залучення яких у діяльність конкретного підприємства залишається невирішеною. Можливість формування достатнього обсягу джерел фінансування повинна бути підкріплена ефективною господарською діяльністю, стійким фінансовим станом підприємства [2]. Проте з цього випливає досить важливий факт. Підприємство, яке бажає провести переоснащення, є більш бажаним клієнтом для інвесторів, ніж проекти, які необхідно реалізовувати, що називається, «з нуля». Адже таке підприємство вже має базу клієнтів, постачальників, можна чітко прослідкувати динаміку його розвитку та потенціал, а на базі цих досліджень зробити більш чіткі прогнози, які мають значуще підґрунтя для того, щоб збутися. Також будь-яке підприємство має капітал, за рахунок реалізації якого інвестори зможуть відшкодувати свої витрати в тому випадку, якщо проект виявиться все-ж таки невдалим [15].

Загалом, план технічного переозброєння окремої ланки виробництва продукції може дещо відрізнятися від бізнес-плану. Його можна назвати дещо «простішим», адже він вимагає меншої кількості даних для аналізу, менш глибокого аналізу загальної діяльності підприємства та галузі загалом. В той же час модернізація та переоснащення викликає також додаткові необхідні аспекти аналізу. Адже, в разі переозброєння певної ланки виробництва (окремого цеху) існують певні константи, що випливають безпосередньо із самого визначення поняття переозброєння. До них можна віднести [16]:

виробничі площі;

технологічний уклад підприємства;

територіальне розміщення цеху.

Виходячи з цього, слід вказати на можливі організаційні та технологічні труднощі при підборі варіантів переоснащення. Деякі технології можуть вимагати глибокої інтеграції в загальний процес виробництва, деякі вимагатимуть більших виробничих площ, тощо.

До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективності, належать створення, виробництво та використання нових або модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик), існуючих засобів праці (машини, устаткування, будівель, споруд, передавальних пристроїв), предметів праці (сировини, матеріалів, палива, енергії) і споживання (продукції для безпосереднього задоволення потреб населення), технологічних процесів, включаючи винаходи і раціоналізаторські пропозиції [17]. На основі виділених напрямків технічного переозброєння промислових підприємств формуються проміжні варіанти заміни устаткування по вдосконаленню виробництва, які в значній мірі враховують специфічні особливості галузей, конкретні і детальні, "жорстко" пов'язані з обмеженнями практично всіх видів ресурсів і орієнтовані на досягнення заздалегідь сформульованих цілей. Реалізація під варіантів спрямована на вдосконалення окремих робочих місць або технологічних ланок процесу виробництва. Процес формування варіантів розбивається на два відносно самостійних етапи: складання під варіантів заміни устаткування по розвитку окремих технологічних ланок і побудова алгоритму, дозволяє синтезувати безліч підваріантів і допустимі варіанти технічного переозброєння промислового підприємства.

Розробці варіантів заміни обладнання повинен передувати їх аналіз в такій послідовності:

визначається в базах даних наявність заходів по реалізації намічуваних технічних, технологічних та організаційних рішень про заміну обладнання;

при наявності в базах даних готових заходів уточнюється їх взаємозв'язок з іншими заходами, оцінюється можливість використання заходів в існуючому вигляді;

визначається складність і трудомісткість розрахунків для встановлення необхідності орієнтуватися на ЕОМ або, якщо можливо і доцільно, скористатися ручним рахунком;

оцінюється точність кількісних характеристик заходів і робиться висновок про доцільність використання ЕОМ або пропонуються інші наближені експрес-методи, засновані на спрощення розрахунків, що випливають з відомої похибки вихідних даних;

На наступному етапі відбувається формування наборів заходів технічного переозброєння, що дозволяють розширити "вузькі місця" і досягти цільових нормативів окремих стадій виробничого процесу. Формування наборів заходів здійснюється шляхом вбудовування в діючу систему певних технічних нововведень з банку заходів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг
Значення ливарного виробництва в промисловості надзвичайно велике: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з най ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.