Розділи економіки

Особливості бізнес-планування технічного переозброєння підприємства інноваційним обладнанням

Для здійснення своєї ефективної діяльності виробничі об'єднання і підприємства повинні періодично робити заміну використовуваного ними устаткування. При цій заміні враховується продуктивність використовуваного обладнання і витрати, пов’язані з утриманням і ремонтом обладнання. Задача про його заміну у визначенні оптимальних термінів заміни старого обладнання. Старіння устаткування включає його фізичний і моральний знос. У результаті чого збільшуються виробничі витрати, зростають витрати на обслуговування та ремонт, знижується продуктивність праці і ліквідна вартість. Критерієм оптимальності є або прибуток від експлуатації устаткування, або ж сумарні витрати на експлуатацію протягом планового періоду.

У бізнес-плані технічного переозброєння звичайно обґрунтовуються інвестиції у придбання більш нового обладнання, впровадження новітніх технологічних процесів тощо. Метою таких проектів можуть бути підвищення якості вже відомих на ринку продуктів, поліпшення їхніх споживчих властивостей, зменшення собівартості одиниці продукції. При розробці планів цього типу центральним є розділ, в якому обґрунтовується виробничо-комерційна стратегія фірми, характерними для якої є значні обсяги первісних інвестицій та більш високі терміни їхньої окупності.

Водночас передбачувані інвестиції, як правило, є менш ризиковими внаслідок більш ясної ринкової ситуації з уже відомим продуктом. Крім того, здійснюючи інвестиції в основні засоби, інвестори тим самим певною мірою формують заставу на випадок невдачі. Якщо план не дасть бажаних результатів, то є надія повернути хоча б частину коштів за рахунок продажу майна, яке придбано за інвестиції.

Найбільшого поширення ці плани отримали в середніх і великих фірмах, що працюють у виробничій сфері. Ця обставина визначена двома основними чинниками. По-перше, в цьому випадку інвестори приділяють основну увагу виробничому досвіду роботи фірми, а він може бути тільки у досить міцних підприємницьких структурах. По-друге, як правило, великі обсяги вкладень та відповідний ризик змушують інвесторів вимагати поділу цього ризику. Частіше за все вони вимагають, щоб власник (підприємець) забезпечив не менш як ЗО-50 % від загальної потреби в інвестиціях за рахунок власних джерел. Зрозуміло, що виконати цю вимогу малим підприємствам дуже важко.

Завданням обґрунтування є отримання даних про додаткові прибутки, які можуть бути отримані після здійснення фінансових операцій, і їх подальше порівняння із загальним обсягом інвестицій. Частіше за все джерелом додаткових прибутків у цьому випадку є використання переваг кожної зі сторін угоди, економія на загальногосподарських та управлінських витратах тощо [4].

Планування технічного розвитку виробництва складається з комплексу технічних, організаційних, планово-економічних і соціальних заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня виробництва, збільшення випуску високоякісної продукції, зростання продуктивності праці, поліпшення використання основних фондів, виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, вдосконалення внутрішньозаводський системи управління, планування, економічного стимулювання, поліпшення умов праці [6].

Технічний прогрес пов'язаний у першу чергу з утворенням складних, досконалих машин і приладів, з постійним підвищенням вимог до їх характеристик та необхідністю об'єднання в єдиний комплекс різноманітних технічних пристроїв.

Усе це обумовлює виникнення нових науково-технічних проблем, розв'язання яких виявляється необхідною умовою для подальшого розвитку продуктивних сил суспільства.

Однією з основних проблем техніки і технологій є проблема надійності [14].

Проблема надійності є не тільки технічною, але й важливою економічною проблемою, що забезпечує зростання продуктивності праці і зниження собівартості виробів.

Для сучасних машин характерні такі напрямки розвитку [14, с. 72]:

збільшення ступеня автоматизації;

підвищення робочих параметрів машин і механізмів;

боротьба за малі габарити і масу;

підвищення точності і надійності їх функціонування;

ефективність роботи;

об'єднання машин у системи з єдиним управлінням.

Ускладнення технічних характеристик машин і певних вимог до них привели до необхідності підвищення вимог до їх надійності та довговічності.

Надійність відображає властивість машин зберігати потрібні показники протягом всього періоду експлуатації.

Кожна зупинка машин через пошкодження окремих елементів або зниження технічної характеристики нижче допустимого рівня, як правило, спричинює великі матеріальні збитки, тому така машина не може ефективно функціонувати.

У наш час промисловість навіть у передових країнах зазнає великих збитків через недостатню надійність і довговічність машин. Так, за весь період експлуатації затрати на ремонт і технічне обслуговування машин за час роботи в декілька разів перевищують вартість нової машини. Суттєве невикористання потенціальних можливостей має місце для машин і агрегатів, до яких висуваються високі вимоги безвідмовної роботи. Вони, як правило, знімаються з експлуатації набагато раніше того терміну служби, який могли б відпрацювати більшість таких виробів [14, с. 73].

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.