Розділи економіки

Значення діяльності малого підприємства в ринкових умовах на прикладі діючого підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс Консалтінг» створене відповідно до вимог Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року, Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, Закону України «Про господарські товариства» та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, на підставі протоколу № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Консалтінг» від «01» червня 2006р. шляхом об’єднання майнових внесків учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Консалтінг».

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

- діяльність у сфері права, в тому числі, але не виключно: консультування та представництво з цивільних, кримінальних та інших справ;

консультування з питань інформатизації;

діяльність у сфері розроблення програмного забезпечення;

консультування з питань комерційної діяльності та управління;

науково-дослідні роботи, в т.ч. техніко-економічні та соціальні дослідження;

маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів та управління;

посередницькі послуги у сфері науки;

оптова та роздрібна торгівля (створення магазинів та виконання різних торгових операцій, в т.ч. в іноземній валюті);

орендні операції як з власним майном так і майном третіх осіб, в тому числі, але не виключно з нерухомим майном: будівлями, спорудами, землею та земельними ділянками, іншим нерухомим майном;

посередницька діяльність, у т.ч. брокерські послуги на товарних біржах у сфері оптової торгівлі та постачання;

консигнаційна діяльність;

здійснення різних видів лізингових операцій;

організація та ведення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства;

виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових та немайнових прав і бізнесу на території України;

розрахунок та аналіз кошторисної вартості та формування договірних цін;

підбір та забезпечення персоналом;

надання посередницьких послуг в галузі освіти;

торгівля друкованою продукцією;

тиражування програмного забезпечення;

створення науково-технічної продукції, в т.ч. розробка комплексних програм по проведенню економічної політики.

Структура управління на підприємстві лінійна. Розглянемо її.

Рис.2.1 Структура управління ТОВ «Лекс-Консалтінг»

З метою визначення економічного стану, проведемо дослідження техніко-економічних показників ТОВ "Лекс-Консалтінг" за період з 2009 по 2011 роки. Аналіз проводимо на основі бухгалтерської звітності: балансу та звіту про фінансові результати за 2009-2011 роки, які наведено в додатках.

Таблиця 2.1 Техніко-економічні показники ТОВ "Лекс-Консалтінг" за 2009 - 2011 роки.

Показники

За рік

Абсолютне відхилення, (+,-)

Темп приросту,%

2009

2010

2011

за 2011-2010

за 2011-2009

за 2011-2010

за 2011-2009

Реалізація продукції, тис.грн.

88,8

134,4

288,1

153,7

199,3

114,4

224,4

Витрати операційної діяльності, тис.грн.

79,6

124,2

337,3

213,1

257,7

171,6

323,7

Рентабельність продукції,%

9,3

5,3

-15,6

-

-

-

-

Рентабельність активів,%

1,8

1,5

-12,8

-

-

-

-

Рентабельність власного капіталу,%

1,8

1,6

-13,1

-

-

-

-

Чистий прибуток, тис.грн.

7,4

6,6

-52,5

-59,1

-59,9

-895,5

-809,5

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.

6,8

13,7

17,0

3,3

10,2

24,2

151,1

Середньорічна вартість власного капіталу, тис.грн.

417,0

424,0

401,1

-23,0

-16,0

-5,4

-3,8

Середньорічна вартість активів, тис.грн.

419,9

429,0

411,0

-18,0

-8,9

-4,2

-2,1

Фондовіддача

13,16

9,85

17,00

7,2

3,8

72,6

29,2

Фондомісткість

0,08

0,10

0,06

0,0

0,0

-42,1

-22,6

Фондоозброєність

6,8

13,7

2,8

-10,8

-3,9

-79,3

-58,1

Витрати на оплату праці, тис.грн.

27,9

54,9

175,8

120,9

147,9

220,2

530,1

Чисельність працюючих, чол.

2,0

3,0

8,0

5,0

6,0

166,7

300,0

Чисельність обслуговуючого персоналу, чол.

1,0

1,0

6,0

5,0

5,0

500,0

500,0

Продуктивність праці персоналу, грн

44,4

44,8

36,0

-8,8

-8,4

-19,6

-18,9

Середня заробітна плата, грн.

1162,5

1525,0

1831,3

306,3

668,8

20,1

57,5

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.