Розділи економіки

Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:

де Рі - середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів;

Тц - тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).

Склад обігових коштів підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і - го елемента, грн.

Виробничі запаси, в т. ч.

1300

Сфера виробництва

Допоміжні матеріали

900

Паливо

1000

Тара

1500

Запасні частини для ремонту

30

МШП

16

Незавершене будівництво

670

Витрати наступних періодів

1000

Сфера обігу

Готова продукція на складі та відвантажена продукція

2100

Гроші в касі та на рахунках

5900

Разом

14416

Рі=1300+900+1000+1500+30+16+670+1000+2100+5900=14416 грн.

Сріч = 14416*360=5189760 грн.=5189,76 тис. грн.

Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції

Кошторис витрат (в гривнях) на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:

= SB + SHB ,

де SB - виробничі витрати, грн.; SHB - невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати:

В = Sпр + Sнпр ,

де Sпр, Sнпр - відповідно прямі та непрямі витрати, грн.

Прямі витрати:пр = Sмв + Sоп + Sам + Sрем + Sсоц + Sін ,

де Sмв - матеріальні витрати (умовно прийняти 50 % від річної потреби обігових коштів - (Сріч).

Sмв=(*50%)/100%=(0,5*5189,76)тис. грн.=2594,88 тис.грн.

оп - витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

Відрядну заробітну плату можна визначити за формулою:

ОП = Q • Hзп ,

де Q - плановий обсяг продукції, од;

Нзп - норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од.

оп= Q • Hзп =(460*26,8)тис.грн.=12328 тис.грн.

Амортизаційні відрахування( Sам).

Розмір амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

де B2- вартість основних виробничих фондів по групі ІІ “машини і обладнання”, грн;річна норма амортизаційних відрахувань, %.амІІ= =(38910*0,4)тис.грн.=15564 тис.грн.

Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів Sрем обчислюється в гривнях за формулою

рем = Sам · kрем ,

де Sам - амортизаційні відрахування.рем - коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (в роботі приймається 0,35 від витрат по амортизації).

рем= Sам · kрем =(15564*0,35)тис.грн.= 5447,4тис.грн.

Витрати на соціальні заходи (Sсоц)

Розрахунок витрат по статті на соціальні заходи виконують за формулою:

соц = Son · kсоц ,

де kсоц - коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).

За станом на 1.01.2006 р. до відрахувань на соціальні заходи належать:

відрахування до Пенсійного фонду (32%);

відрахування на обов’язкове соціальне страхування (2,9%);

відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);

страхування від нещасних випадків (від 0,08% до 13%); в роботі прийняти 0,5%.

соц= Soп · kсоц =(12328*0,375)тис.грн.=4623 тис.грн.

Інші виробничі витрати ( Sін)

ін = Rі (Sмв + Son + Sсоц+ Sрем )+ Sам,

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток внутрішньої торгівлі України
З переходом України до ринкової економіки в усіх сферах діяльності, в тому числі й торговельній, відбуваються суттєві перетворення. Роздержавлення й приватизація торговельних підприємств сприяли створенню конкурентного середовища в то ...

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.