Розділи економіки

Характеристика глобалізації: сутність, ознаки, форми

Глобалізація - це об’єктивна реальність, що формується усією сучасною системою світової економіки та науково-технічного прогресу. Цей незворотній процес є дуже складним, багатогранним та суперечливим [9].

Поняття «глобалізація» варіюється у різних фахівців дуже широко. Глобалізація складається з множини глибинних трансформацій, що відбуваються в різних сферах людської діяльності. Гострі суперечки навколо цього поняття свідчать про складність феномена, неоднозначність можливих підходів, необхідність визначення об’єктивних критеріїв глобалізації.

У широкому розумінні під глобалізацією мається на увазі величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну в умовах все більш відкритої світової економіки, що інтегрується. Зараз економічний, соціально-політичний, культурний розвиток відбувається під зростаючим впливом глобалізації.

Для більш точнішого визначення терміну глобалізації необхідно провести аналіз всіх економічних, політичних, культурних та інших процесів, які тісно взаємодіють один з одним. Глобалізація не визнає національних меж, вони для неї просто не існують, вона розглядає простір, на якому зіштовхнуться, переплітаються і розходяться безліч товарних, людських, інформаційних та інших потоків.

Розглянемо найпринциповіші ознаки та характерні риси глобалізації як суспільно-економічного процесу.

Перша ознака - це бурхливий технологічний прогрес, який призвів до різкого скорочення транспортних і комунікаційних витрат, значного зниження витрат на опрацювання, збереження і використання інформації.

Друга - лібералізація торгівлі та інших форм економічної діяльності, які викликали обмеження політики протекціонізму і зробили світову торгівлю більш вільною. В результаті були істотно знижені тарифи, усунуто багато бар’єрів у торгівлі товарами і послугами. Інші лібералізаційні заходи призвели до посилення руху капіталу та інших чинників виробництва.

Третя - значне розширення сфери діяльності учасників світогосподарської діяльності, що стало можливим як у результаті технологічного прогресу, так і більш широких обріїв управління на основі нових засобів комунікації. Так, багато компаній, що орієнтувалися раніш тільки на місцеві ринки, розширили свої виробничі і збутові можливості, вийшовши на національний, багатонаціональний, міжнародний і навіть глобальний рівень.

Четверта - ідеологічна конвергенція, коли на зміну недавніх протиріч між Заходом і Сходом прийшла практично повна єдність поглядів на ринкову систему господарства. Основним результатом такої конвергенції є курс колишніх соціалістичних країн на перехід до ринкової економіки.

П’ята - особливості культурного розвитку. Йдеться про тенденцію формування глобалізованих «однорідних» засобів масової інформації, мистецтва, культури, повсюдного використання англійської мови в якості загального засобу спілкування [12].

Основними формами прояву глобалізації виступають: плюралізм міжнародних інвестицій, транснаціональні корпорації ТНК), транснаціональні стратегічні альянси (ТСА), міжнародні фінансові центри (МФЦ), міжнародні організації, засоби масової інформації (ЗМІ), глобальні комунікаційні системи (Internet, супутниковий зв’язок тощо), транснаціоналізовані держави, міжнародні регіональні об’єднання, економічні зони.

Таким чином, глобалізація - це процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів; становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знання в основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні кордони через формування ТНК, впровадженні і домінуванні в повсякденній практиці міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів принципово нових і універсальних ліберально-демократичних цінностей [13].

Подібні статті по економіці

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Сутність конкуренції, олігополії, монополії
конкуренція олігополія монополія Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.