Розділи економіки

Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення

Підвищення ефективності формування державної та регіональних програм зайнятості населення значною мірою залежить від визначення ключових методологічних підходів щодо взаємодії доходів, заробітної плати та зайнятості населення через гармонізацію соціально-трудових відносин. Саме такі категорії, як доходи, заробітна плата, зайнятість населення у їх взаємозв'язку та взаємозалежності відображають формування певного рівня якості трудового життя працівників підприємств, вагомих важелів забезпечення гідної праці персоналу, сталих темпів економічного зростання на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.

Встановлення належного взаємозв'язку між цими показниками сприятиме, перш за все, забезпеченню ринково-договірними засобами регулювання відповідності рівня заробітної плати працівників ринковій вартості послуг робочої сили як основи товарообмінних процесів на ринку праці. Однак поза увагою не мають залишатися й державні механізми регулювання цих процесів, що й обумовлює актуальність цієї проблеми в контексті забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості населення.

Проведені дослідження свідчать, що фактичний рівень мінімальної заробітної плати та середньої зарплати як загалом по економіці України, так і по окремих видах економічної діяльності у 2 рази нижче від нормативної вартості послуг робочої сили. Вартість послуг робочої сили на ринку праці має стати фундаментом побудови як оплати праці, так і всієї системи доходів населення [17, 3].

Тому проблеми забезпечення повної, продуктивної та вільнообраної зайнятості населення доцільно вирішувати в комплексі з проблемами реформування оплати праці та інших складових механізму господарювання, особливо в сучасних умовах різноманітності форм власності. Тільки так можна сформувати цивілізований ринок праці, досягти максимальної відповідності ціни товару робоча сила (заробітної плати) її нормативній, тобто суспільно доцільній вартості.

Сучасну державну та регіональну політику зайнятості населення навряд чи можна назвати адекватною - вимогам часу, оскільки відсутній взаємозв'язок між зайнятістю і доходами населення. Це суперечить ролі доходів загалом і їх найважливішої частка заробітної плати як основного регулятора зайнятості. В дослідженнях проблем зайнятості у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) надзвичайна увага приділяється впливу на безробіття реальної заробітної плати як досить автоматичного стабілізуючого фактора.

Методичні підходи, що використовуються для розробки Державної та територіальних програм зайнятості населення мають суттєві вади. Головні з них пов'язані з недорозвиненістю ринкових відносин у галузі формування і використання людських ресурсів, наслідком чого є неринкові принципи формування переважної частини грошових доходів, населення загалом і заробітної плати як основного джерела доходів зокрема.

Наслідком вкрай низького рівня заробітної плати є те, що вона не виконує жодної зі своїх функцій: відтворювальної, мотивуюючої, регулюючої, соціальної та оптимізаційної. Хоча номінальна середньомісячна заробітна плата щороку збільшується, темпи її зростання несуттєво перевищують темпи зростання індексу споживчих цін.

Вартість робочої сили в Україні значно нижча, ніж у Західній Європі, США, Японії, країнах Центральної та Східної Європи, а також у деяких країнах СНД. Наприклад, середньомісячна заробітна плата в Україні у 2006 р. становила $206,2, тоді як у Казахстані - $321,2, Російській Федерації - $394,9.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток внутрішньої торгівлі України
З переходом України до ринкової економіки в усіх сферах діяльності, в тому числі й торговельній, відбуваються суттєві перетворення. Роздержавлення й приватизація торговельних підприємств сприяли створенню конкурентного середовища в то ...

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.