Розділи економіки

Дослідження наявної структури капіталу на підприємстві

У досліджуваний період змін у статутному фонді підприємства не відбувалось. Також не створювались додаткові та резервні фонди, враховуючи високий ступень додержання платіжної дисципліни учасниками розрахунків.

Більш вражаючим було коливання величини чистого прибутку з 298,0 тис. грн. у 2008 р. до 506,8 тис. грн. у 2009 р. та до 0 тис. грн. в 2010 році. Проте прибуток залишається важливим джерелом формування фінансових ресурсів. Прибуток створював умови для самофінансування поточної діяльності, інвестування розширеного відтворення ТОВ "Фуд Центр".

Крім прибутку до власних джерел фінансування підприємства відносились амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування не збільшують величини власного капіталу, а є засобом його реінвестування. Сума амортизаційних відрахувань не залежить від фінансових результатів господарської діяльності й нараховується відповідно до чинного законодавства за встановленими нормами. Отже, амортизаційні відрахування - важливе джерело підтримки діючого виробництва в умовах незначної рентабельності господарювання.

За період з 2008 по 2010 рр. сума зносу основних засобів поступово збільшувалася на 132,9 тис. грн. (2008 р. - 56,1 тис. грн., 2009 р. - 138,0 тис. грн., 2010 р. - 189,0 тис. грн.) за рахунок нарахування зносу, хоча внаслідок виведення з експлуатації (продажу) частини основних засобів, відбулося певне скорочення джерела, формування якого є необхідним для оновлення основних засобів.

В господарській діяльності ТОВ "Фуд Центр" в досліджуваний період провідну роль серед джерел формування оборотних коштів відігравали позикові кошти. Наведена динаміка структури позикового капіталу (таблиця 2.6) свідчить про загальне збільшення, хоча одна складова, а саме короткострокові кредити банків зменшилась. Серед них необхідно виділити - кредиторську заборгованість, поточні зобов’язання з учасниками та інші поточні зобов’язання, частки яких були найбільш суттєвими в структурі джерел ресурсів. Особливо звертає увагу збільшення в 2010 році в порівнянні з 2008 роком на 453,8 тис. грн. поточних зобов’язань в розрахунках з учасниками, що суттєво вплине на стан фінансової стабільності підприємства в 2011 році, якщо керівництво підприємства не здійснить адекватних заходів по пошуку нових джерел залучення ресурсів. Також тривожним сигналом було зменшення частки кредиторської заборгованості на 19,3 пункти при їх сталій абсолютній сумі, що оцінюється негативно.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.