Розділи економіки

Амортизаційні відрахування як інструмент відтворення основних засобів

У процесі використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Об’єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

П(С)БО 7 визначає амортизацію - як систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість основних засобів, яка амортизується - це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

У свою чергу, ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання, і обов’язково має бути зафіксованим в наказі про облікову політику.

У П(С)БО 7 наведені такі методи амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів):

· прямолінійний;

· зменшення залишкової вартості;

· прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

· кумулятивний;

· виробничий.

Розглянемо застосування різних методів нарахування амортизації на прикладі ТОВ « Котлозавод» Крігер». Нарахуємо амортизацію на обладнання виробничого призначення. До обладнання виробничого призначення слід віднести: прес гідравлічний, верстат кромкозгинальний, стенд випробування печі, стенд випробування котлів. Вартість обладнання становить 38488 тис. грн.

Нарахування амортизації протягом терміну корисного використання прямолінійним методом. Підприємство придбало виробниче устаткування початковою вартістю 38488 тис. грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 160000 од. Ліквідаційна вартість устаткування після його експлуатації за попередньою оцінкою може скласти 8500 грн . Очікуваний термін корисного використання складає 6 років. Цей метод передбачає рівномірне списання (розподіл) вартості об’єкта основних засобів, що амортизується, протягом строку його експлуатації.

Щорічні амортизаційні відрахування визначаються діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів.

Таблиця 3.1 Прямолінійний метод нарахування амортизації

Рік

Амотризаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

38488

1.

4998

4998

33490

2.

4998

9996

28492

3.

4998

14994

23494

4.

4998

19992

18496

5.

4998

24990

13498

6.

4998

29988

8500

Амортизаційні відрахування за рік = (38488-8500)/ 6 = 4998 грн.

Місячна сума амортизації = 4998/12 = 416,5 грн.

Прямолінійний метод нарахування амортизації застосовується для тих об’єктів основних засобів, які протягом всього строку експлуатації виконують приблизно постійний обсяг робіт.

Завдяки рівномірності розподілу суми амортизації між обліковими періодами при використанні цього методу забезпечується зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації. Але даний метод не враховує вплив таких факторів:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Оцінка демографічного потенціалу регіону
Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.