Розділи економіки

Критерій і система показників.

Вимірювання загальної ефективності (продуктивності) діяльності підприємства методологічно зв’язане перш за все з визначенням кри-терію і формуванням відповідної йому системи показників.

Критерій

це головна відрізнювальна ознака і визначальна міра віро-гідності пізнання сутіефективності виробництва, у відповідності з якими здійснюють кількісну оцінку її рівня. Правильно сформульований крите-рій повинен найбільш повно характеризувати суть ефективності як еко-номічної категорії і бути спільним для усіх ланок суспільного виробниц-тва – від підприємства до народного господарства в цілому. Суть пробле-ми підвищення ефективності виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи) полягає у тому, що на кожну одиницю витрат – трудових, матеріальних, фінансових – досягати максимально можливого збільшення обсягу виробництва або доходу. Виходячі з цього єдиним на-родногосподарським економічним критерієм ефективності виробниц-тва

можна вважати зростання продуктивності суспільної (живої і уре-чевленої) праці. У загальному вигляді критерій ефективності виробниц-тва відображає постійно здійснюваний процес максимізації обсягу чистої продукції (національного доходу) по відношенню до витрат живої і уре-чевленої праці (персоналу і виробничих фондів підприємства або народ-ного господарства в цілому). На рівні госпрозрахункового підприємства модефікованою формою единого критерію ефективності (продуктив-ності) його діяльності може слугувати максимізація прибутку за умови економічно обгрунтованої побудови систем цін на вироблювану продук-цію та оплату праці залежно від кінцевих результатів виробництва. Між народногосподарським і госпрозрахунковим (комерційним) критеріями принципової розбіжності не існує, оскільки при правильно побудованих цінах на засоби виробництва і кінцеву продукцію збільшення обсягу чис-тої продукції підприємства справляє адекватний вплив і на величину одержуваного ним прибутку. Кількісна визначеність і зміст критерію знаходить найбільш повне відображення в конкретних показниках ефек-тивності виробництва.

При формуванні системи показників ефективності виробництва, ви-робничо-господарської і комерційної діяльності підприємства бажано дотримуватись певних принципів. До них можна віднести:

- забезпечення взаємозв’язку критерію і системи конкретних показни-ків ефективності виробництв;

- відображення ефективності використання усіх видів застосовуваних у виробництві ресурсів;

- важливість застосування показників ефективності в управлінні різни-ми ланками виробництва на підприємстві;

- виконання найбільш важливими показниками стимулюючої функціїї у процесі використання наявних резервів зростання ефективності ви-робництва, того чи іншого виду діяльності підприємств.

Системи показників ефективності, що побудована з урахуванням визначених принципів, має включати декілька груп: 1) узагальнюючи по-казники ефективності виробництва (діяльності підприємств); 2) показ-ники ефективності використання праці (персоналу); 3) показники ефек-тивності використання виробничих основних і оборотніх фондів; 4) по-казники ефективності використання фінансових коштів (оборотних кош-тів і капітальних вкладень). Кожна з перелічених груп охоплює певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характе-ризують загальну ефективність виробництва (діяльності підприємства) або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 1)[4].

Таблиця 1[5]

. Система показників ефективності виробництва.

Узагальнюючі показники

Показники ефективності використання

праці (персоналу)

виробничих фондів

фінансових коштів

- Виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів

- Прибуток на одини-цю загальних витрат

- Рентабельність виро-бництва

- Затрати на одиницю товарної продукції

- Частка приросту про-дукції за рахунок ін-тенсифікації вироб-ництва

- Народногосподарський ефект використання одиниці продукції

- Темпи зростання про-дуктивності праці

- Частка приросту про-дукції за рахунок зро-стання продуктивнос-ті праці

- Відносне вивільнення працівників

- Коефіцієнт використа-ння корисного фонду робочого часу

- Трудомісткість одини-ці продукції

- Зарплатомісткість одиниці продукції

- Загальна фондовід-дача (за обсягом продукції)

- Фондовіддача акти-вної частини основ-них фондів

- Рентабельність осно-вних фондів

- Фондомісткість оди-ниці продукції

- Матеріаломісткість одиниці продукції

- Коефіцієнт викорис-тання найважливі-ших видів сировини і матеріалів

- Оборотність оборот-них коштів

- Рентабельність обо-ротних коштів

- Відносне вивільнення оборотних коштів

- Питомі капітальні вк-ладення (на одиницю приросту потужності або продукції)

- Рентабельність капі-тальних вкладень

- Строк окупності капітальних вкладень

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.