Розділи економіки

Перехідна економічна система

Перехідна економіка - це особливий стан національного господарства, за якого одна економічна система замінюється іншою. Тривалість переходу може бути різною - від декількох років до декількох століть.

Необхідність зміни економічної системи пояснюється накопиченими у країні негативними тенденціями, зокрема:

тривалим централізованим плануванням, що призводить до послаблення господарської ініціативи підприємств;

надмірним монополізмом, що виявляється не в змозі гнучко реагувати на досягнення науково-технічного прогресу та перебудовувати виробництво на виготовлення перспективних товарів;

чорним ринком, що досягає непомірних розмірів;

галузі, які виробляють споживчі товари, починають відігравати досить незначну роль в порівнянні з військово-промисловим комплексом;

майже повною відсутністю приватного бізнесу, що призводить до зникнення підприємництва, котре є однією із рухаючих сил суспільного прогресу;

зниженням конкурентоспроможністі вітчизняної продукції на світовому ринку.

Для перехідної економіки характерні такі специфічні риси:

) наявність у ній перехідних економічних форм, в чому виявляється одночасне співіснування елементів господарювання змінювальної і змінюючої систем, тобто поєднання старого і нового;

) перехідна економіка є історичною, оскільки вона має обмежений характер у часі, тобто визначається в системі координат "від" і "до": від демонтажу командної системи і до початку функціонування змішаної;

) перехідна економіка нестабільна і нестійка. Внутрішньо нестійкий характер її зумовлюється постійним пошуком, апробацією нових економічних форм, які були б динамічнішими та ефективнішими. У ній немає певного стрижня - рівноваги, яка б постійно автоматично генерувала відновлення. Одночасно будь-які економічні відносини досить чітко виявляють свою суперечливість та швидко вичерпують свій діючий потенціал.

4) альтернативний характер розвитку перехідної економіки. Це означає, що її підсумки і результати можуть бути різними. На це впливає і співвідношення соціально-політичних сил, що виступають за підтримку тих чи інших форм, методів ринкових перетворень економіки. Боротьба між ними не гарантує наперед визначеного результату. Виокремлюючи риси перехідної економіки, не слід забувати й про те, як взагалі функціонує економіка, тим паче перехідна. Одна з аксіом економічної теорії визначає, що економічні закони діють у формі тенденції. Це знаходить свій вияв в інерційності економічного розвитку, що ігнорувати в перехідній економіці неприпустимо. Інерційність економічного розвитку об'єктивно призводить до збереження в перехідній економіці старих, відмираючих економічних форм протягом відповідного періоду. Тому виникає об'єктивна необхідність поступової перебудови існуючої системи господарювання, тобто економічного механізму старої системи. Уся сутність інерційності полягає в забезпеченні спадкоємності перехідної економіки із висхідним станом і забезпеченні плавної його трансформації, еволюції в цілісну нову, досконалішу систему. Завдання процесу переходу до ринкових принципів господарювання полягають у:

1) відміненні централізованого планування, коли лібералізація означала усунення тотального втручання держави в економічне життя;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.