Розділи економіки

Визначники еластичності пропозиції

Основний визначник еластичності пропо­зиції за ціною — це кількість часу

, який має виробник для реаґування на конкретну зміну ціни товару. Можна сподіватися, що чим більше часу має фірма для пристосування до певної зміни ціни, тим більше зміниться обсяг продукції і тим більшою буде еластичність про­позиції. Реакція фірми на зростання ціни про­дукту Х залежить від здатності фірми до пере­міщення ресурсів з виробництва інших продук­тів (ціни яких вважаємо незмінними) до вироб­ництва продукту X. Переміщення ресурсів по­требує часу: чим більше часу, тим вища "мо­більність" ресурсів. Отже, більшими будуть зміна обсягу продукції і еластичність пропо­зиції.

При аналізі впливу часу на еластичність пропозиції економісти розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий період і довгостроковий період.

1. Найкоротший ринковий період

. Найкоротший ринковий період настільки коротко­часний, що виробники не можуть відреаґувати на зміни величини попиту та ціни. Припустімо, що дрібний фермер привіз на ринок весь сезонний врожай — вантажівку помідорів. Крива пропозиції буде повністю нееластичною (вертикальною); фермер продасть увесь врожай незалежно від того, високою чи низькою буде ціна. Чому? Тому що фермер не може запропо­нувати більше ніж вантажівку помідорів, якщо їхня ціна виявиться вищою, ніж він сподівався. Йому, можливо, і хотілося б запропонувати більше, але помідори не можна виростити за ніч. Щоб відреаґувати на вищу за сподівану ціну і виробити більше помідорів, потрібний новий сільськогосподарський сезон. Крім того, продукт швидко псується, і тому фермер не може вилучити його з ринку. Якщо ж ціна нижча за сподівану, фермер все одно прода­ватиме всі помідори. У цьому випадку витрати виробництва не матимуть значення при прий­нятті рішення. Навіть якщо ціна помідорів буде нижчою за витрати виробництва, фермер прода­ватиме всю продукцію, щоб уникнути ще біль­ших втрат через псування помідорів. Упродовж дуже короткого часу пропозиція помідорів з боку нашого фермера фіксована; він може запропонувати тільки одну вантажівку помідорів незалежно від того, якою б високою не була, ціна. Можливість псування продукту змушу фермера продавати всю свою продукцію, якою низькою не була б ціна.

На малюнку 5-а зображено повністю нееластичну криву пропозиції фермера у найкороткостроковішому ринковому періоді. Зауважте, що цей ті інші дрібні фермери не можуть відреаґуват. на припустиме збільшення попиту; у них нем часу для збільшення величини пропозиції Зростання ціни з Ро до Рм просто нормує споживання фіксованої кількості продукції, ал не збільшує обсягу її виробництва.

2. Короткостроковий період

. У коротко строковому періоді виробничі потужності індивідуальних виробників і всієї галузі залишаються незмінними. Проте фірми уже мають час для більш або менш інтенсивного використана своїх потужностей. Отже, у короткостроковому періоді потужності нашого фермера, які скла даються із землі та сільськогосподарської техніки, — фіксовані. Проте у цьому періоді фермер може застосувати інтенсивніше методі вирощування помідорів, використовуючи біль ще праці, добрив та пестицидів. Результатові буде збільшення обсягу продукції як реакціє на прогнозоване розширення попиту; таке збільшення обсягу продукції відображено еластичнішою пропозицією помідорів, і це пока­зано кривою Ss на малюнку 5-б. Зауважте, ще зростанню попиту відповідають тепер відносне більша, ніж у межах найкоротшого ринкового періоду, зміна кількості пропонованої продук­ції (від Q0 до Qs) і відносно менші зміни ціни; тому ціна нижча, ніж у найкоротшому ринко­вому періоді.

3. Довгостроковий період

. Довгостроковий період — це період часу, достатній для того, щоб фірми вжили усіх доцільних заходів для пристосування своїх ресурсів до нової ситуації; окремі фірми можуть розширити (або скоро­тити) виробничі потужності; нові фірми можуть увійти у галузь (або існуючі фірми її залиши­ти). У галузі з виробництва помідорів наш фермер може придбати додаткову ділянку землі та купити більше машин і устаткування. Крім того, вирощуванням помідорів можуть зайня­тися інші фермери внаслідок зростання попиту та підвищення ціни. Ці зміни означають ще більшу зміну пропозиції, тобто ще еластичнішу криву пропозиції S;. Як видно з малюнку, результатом стане невелика зміна ціни (від Р0 до Р1) і значна зміна обсягу продукції (від Q0 до Qs як реакція на передбачуване збільшення попиту.

Для визначення еластичності пропозиції не можна застосовувати оцінку за показником загального виторгу. Пропозиція відображає прямий зв'язок між ціною та величиною про­позиції; крива пропозиції є висхідною. Неза­лежно від ступеня еластичності чи нееластичності пропозиції ціна та загальний виторг завж­ди змінюються в одному напрямку.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.