Розділи економіки

Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Для аналізу собівартості продукції використовується дуже багато показників: сума витрат на виробництво , собівартість товарної та реалізованої продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, економія від зниження собівартості ТП. Спочатку на основі Таблиці 26 прораналізуємо структуру собівартості по елементах і визначимо динаміку собівартості.

Таблиця 26: Витрати підприємства на виробництво (витрати обігу), 1999-2000 р

Показник

1999

2000

Відхилення

1. Матеріальні витрати

2215

3137

+922

2. Витрати на оплату праці

766

727

-39

3. Відрахування на соц. заходи

263

310

+47

4. Амортизація

344

270

-74

5. Інші витрати

557

530

-27

6. Разом

4145

4974

+829

7. Фактичний обсяг виробництва продукції

3740,1

3812,5

+72,4

Таким чином , загальна сума витрат на виробництво в 2000 році , порівняно з 1999 роком , зросла на 829 тис. грн. Збільшення суми витрат на виготовлення продукції відбулося за рахунок збільшення витрат на сировину та матеріали на 922 тис. грн. , які збільшились за рахунок росту цін та тарифів на матеріальні ресурси . Збільшились витрати на соціальні заходи на 47 тис. грн.

Зменшились витрати на оплату праці у 1999 році на 39 тис. грн. Зменшились витрати на амортизацію на 74 тис. грн. і на інші витрати на 27 тис. грн., що є позитивним моментом .

Важливим , при вивченні собівартості продукції , є її аналіз по калькуляційним статтям витрат . Нижче наведемо таблицю , в якій зведені витрати по статтях за 1999 та 2000 роки по підприємству ВАТ "Зоря" .

Таблиця 27: Калькуляція собівартості продукції по підприємству за 1999-2000 р.

Калькуляційна група

1999

Питома вага

2000

Питома вага

1. Сировина (тис. грн.)

200,862

30,25

336,752

30,25

2. Основні матеріали

127,341

19,18

286,217

25,71

3. Допоміжні матеріали

92,904

14

177,937

15,98

4. Основна заробітна плата

14.132

2.13

28,558

2.57

5. Допоміжна заробітна плата

6,94

1,05

8,6

0,77

6. Відрахування на соц. страхування

7,773

1,17

14,621

1,32

7. Відрахування у фонд зайнятості

4,685

0,7

4,003

0,36

8. Витрати на утримання встаткування

71,059

10,7

103,726

9,32

9. Загальновиробничі витрати

39,631

5,97

60,891

5,47

10. Загальногосподарські витрати

92,791

13,97

84,807

7,62

11 .Інші витрати

5,841

0,88

7

0,63

12.Повна собівартість

664,059

100

1113,11

100

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.