Розділи економіки

Порядок оформлення розрахункових документів

Розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у папе­ровій формі, мають відповідати вимогам встановлених стандартів та містити (залежно від їхньої форми) такі реквізити:

а) назву документа;

б) номер документа, число, місяць, рік його виписки;

в) найменування платника та одержувача коштів (офіційні ско­рочення), які відповідають зареєстрованим у статуті, їхні ідентифі­каційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств і органі­зацій України (щодо фізичних осіб — ідентифікаційні номери, котрі проставляють на підставі відповідних документів податкових орга­нів), номери рахунків в установах банку;

г) назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери за МФО (код банку);

д) суму платежу, написану цифрами та літерами;

е) призначення платежу: назва товару (виконаних робіт, наданих послуг), посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, товарно-транспортний документ та інше), із зазначенням його номера й дати, назва законодавчого акта, що дає право на безспірне стягнення та безакцентне списання коштів (дата, номер і відповідний пункт);

є) на першому примірнику (незалежно від способу виготовлення розрахункового документа) — відбиток печатки та підписи відпові­дальних осіб платника або (та) одержувача коштів;

ж) підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);

з) суму податку на додану вартість (цифрами) або напис «без по­датку на додану вартість».

Якщо хоча б один із вищезазначених реквізитів (коли їх пере­дбачено формою документа) буде не заповнений або заповнений неправильно, банк такий документ не прийме до виконання.

При цьому використання факсиміле замість власноручного під­пису, виправлення й підчищення в розрахункових документах не допускаються. Банк також не має права робити будь-яких виправ­лень у поданих розрахункових документах.

Відмовляючись прийняти від клієнта розрахунковий документ, банк у день отримання документа зобов'язаний зробити на його зворотному боці напис про причину відмови (за підписами головно­го бухгалтера й виконавця, засвідченими штампом банку) та повер­нути його клієнту.

Клієнт, виходячи зі своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у ви­гляді електронних розрахункових документів (електронних повідо­млень) відповідними каналами зв'язку. Спосіб подання документів до банку застерігається в договорі на розрахунково-касове обслуго­вування.

Необхідно зазначити, що кошти списуються з рахунка платника тільки на підставі першого примірника розрахункового документа. За часткової оплати розрахункових документів банк виписує мемо­ріальний ордер.

Розрахункові документи банки приймають до виконання без об­меження суми. Платежі з рахунків клієнтів виконуються банками у межах залишків коштів на початок операційного дня.

Коли існує технічна можливість урахувати поточні надходження коштів на рахунки протягом операційного дня, банки можуть здійс­нювати платежі з доручення клієнтів з урахуванням цих сум.

Банк платника приймає документи від клієнтів протягом опе­раційного дня, час якого регламентується режимом роботи банку.

Розрахунки за документами, що надійшли до банку платника протягом операційного дня, здійснюються банком того самого дня, а ті, що надійшли пізніше, — наступного дня.

На всіх примірниках паперових розрахункових документів банк в обов'язковому порядку в правому горішньому ріжку проставляє дату надходження цих документів. Якщо документи надійшли після закінчення регламентованого банком часу роботи з клієнтами, на до­кументах додатково ставлять штамп «Вечірня». Дату виконання роз­рахункового документа проставляють у правому нижньому ріжку.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розміщення продуктивних сил Німеччини
Тема курсової роботи - “Розміщення продуктивних сил Німеччини”. На сьогоднішній час дана тема є більш ніж актуальною для нашої країни, адже Німеччина є найбільшим донором України на двосторонньому рівні. Державні заходи підтримки з бок ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Fantasy Drive за основними критеріями
Актуальність дослідження. ТОВ «FantasyDrive» виробляє солодкі безалкогольні газовані напої. На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове спожива ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.