Розділи економіки

Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожно­го суб'єкта підприємницької діяльності зокрема, є організація без­готівкових розрахунків у господарському обороті.

Організація безготівкових розрахунків має сприяти процесу від­творення, тобто відповідати конкретним вимогам розвитку економі­ки. Головна з них — забезпечувати своєчасне отримання кожною господарською організацією коштів за поставлену продукцію та на­дані послуги, а отже, сприяти прискоренню обігу коштів у розра­хунках. Водночас організація розрахунків має забезпечувати умови для взаємного контролю постачальника й покупця за дотриманням господарських угод та банківського контролю за правилами розра­хунків згідно з чинними інструкціями та законодавством.

Організація безготівкових розрахунків нині базується на таких принципах:

1. Кошти юридичних осіб підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в касах (у межах встановле­ного банком ліміту) та норм витрат з виторгу, установлених чинним порядком ведення касових операцій у господарстві України.

2. Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються через банки переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача коштів.

3. Кошти з рахунка підприємства списуються з розпорядження його власника (за винятком випадків, установлених законами Украї­ни), а також на рішення суду (арбітражного суду) та за виконавчими записами нотаріусів. У випадках, передбачених чинним законодавст­вом, із рахунків підприємств здійснюється безспірне стягнення та безакцентне списання коштів.

4. Підприємства самостійно вибирають (}юрми розрахунків та за­кріплюють їх у договорах та угодах з банками. Банки можуть про­понувати ту чи іншу форму розрахунків, ураховуючи специфіку дія­льності своїх клієнтів та виходячи із конкретних ситуацій, які виникатимуть у процесі розрахунків.

5. Підприємства мають право вибору банків для відкриття своїх рахунків. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їхні розпорядження щодо переказування коштів із рахунків.

6. Момент здійснення платежу має бути максимально наближе­ним до відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг. Взаємні претензії щодо розрахунків між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.

ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися на підставі таких розрахункових документів:

— платіжних доручень;

— платіжних вимог-доручень;

— чеків;

— акредитивів;

— векселів;

— платіжних вимог;

— інкасових доручень (розпоряджень).

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) засто­совуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України. Безготівкові роз­рахунки за товари та послуги можуть здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток. Порядок використання платіжних кар­ток визначається Національним банком України.

Подібні статті по економіці

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Контролінг інвестиційних проектів
У складі механізму інвестиційного менеджменту важлива роль надається системам і методам внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований підприємством процес перевірки в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.