Розділи економіки

Запобігання відтоку капіталу.

За останні роки в Україні склався шар підприємств та підприємців, що накопичили великі капітали[10]. Проте нестійкість становища в країні робить для них невигідним та ризиковим реінвестування прибутку в економіку, у результаті чого зароблені кошти переводяться у конвертовану валюту та осідають у Західних банках. За кордон із країни щорічно переказується багато мільярдів доларів. Отже, найважливішим напрямком активізації інвестиційної діяльності повинно стати створення умов для запобігання відтоку та повернення вітчизняного капіталу. Йдеться про заходи щодо поліпшення загального інвестиційного клімату.

Висновок

Незважаючи на досить помітний розвиток економіки України, існує досить багато проблем які ще потребують вирішення. Одна з них - проблема інвестування економіки України за рахунок внутрішніх резервів, була розглянута в даній роботі.

Не можна зв'язувати економічні коливання винятково лише з зовнішніми факторами, такими, як війни, посуха й інші подібні аномалії. Навпаки, причини безробіття й інфляції криються значною мірою у відсутності повної синхронності в прийнятті деяких основних економічних рішень, зокрема рішень про заощадження й інвестиції. Крім того, ціни на продукцію і заробітну плату стійкі до зниження — значному зниженню цін і заробітної плати передують, таким чином, внутрішні фактори, що на додаток до зовнішнього вносять свій внесок у нестабільність економіки.

[1]

Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. -К.:Генеза, 1997.-384с.

[2]

Економіка підприємств

:

Посібник

/ за ред. П.С. Хар

і

ва.

¾

Тернопіль.Економічна думка. 2000

,

¾

500с

.

[3]

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Зкономикс: Прин

ципы

, проблеми й политика. В 2 т.: Пер, с англ. 11-го изд. Т. І. — М.: Республика, 1992. - 399 с.

[4]

Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. (пер) М.: Алгон, 1997-749с.

[5]

Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. -К.:Генеза, 1997.-384с.

[6]

Економіка підприємств

:

Посібник

/ за ред. П.С. Хар

і

ва.

¾

Тернопіль.Економічна думка. 2000

,

¾

500с

.

[7]

Основи економічної теорії. У 2-х кн. К.

:

Либідь 1998

¾

587с

[8]

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Зкономикс: Принципьі, проблемьі й политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2. — М.: Республика, 1992.

[9]

Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. -К.:Генеза, 1997.-384с.

[10]

Основи економічної теорії. У 2-х кн. К.

:

Либідь 1998

¾

587с

Подібні статті по економіці

Промисловість, рівень розвитку в Україні
Промисловість - найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Досить багато науковців та економістів досліджують сучасн ...

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.