Розділи економіки

Керування кадрами підприємства

Тривалий час у питаннях керування кадрами існувало багато суперечок, різночитань. Усі вони були сполучені з централізацією кадрової політики в єдиному народно-господарському комплексі. Зміна економічного курсу убік розвитку ринку викликала необхідність по-новому визначитися в розумінні кадрового складу підприємств і методів керування їм.

В даний час робоча сила перетворюється в товар і її рух підпорядковується законам ринку. У цьому зв'язку важливо розрізняти ринок робочих місць, ринок робочої сили і ринок праці.

Первинним є ринок робочих місць, що виражає собою попит на робочу силу. Тут як характеристику робочого місця виступають вимоги до людини як виконавцю робіт. Ринок робочої сили - це вираження її пропозиції. На основі сполучення ринку робочих місць і ринку робочої сили формується ринок праці як базис усієї системи товарно-ринкових відносин.

Керування кадрами на підприємствах покликано вирішувати три основні задачі: формувати склад і кадрову структуру підприємств; підтримувати стабільність кадрів у сполученні з кон'юнктурою ринку; максимально можливо використовувати в процесі виробництва функціонуючу робочу силу.

Підприємства за старою традицією орієнтовані на особистість директора. Рішення в більшості випадків приймаються тільки ним і доводяться до працівників у виді вказівок і розпоряджень.

На жаль, у нас не здійснюється участь трудового колективу в керуванні в тій формі, що поширена в західних країнах у виді рад представників робітників та службовців, що наділені правами в рішеннях усіх життєво важливих питань підприємства. Нинішній процес реформ веде до поступового скасування ієрархії і розвитку демократизації трудових колективів. Утворення акціонерних товариств і передача акцій колективам перетворює безвладних виконавців у співвласників. Відомі багато випадків, коли не здатні до керівництва директора на зборах акціонерів відсторонялися від посади і заміщалися новими. На основі колективної власності розвивається механізм, що спонукує зжити ієрархічну структуру керування.

Найважливішою умовою ефективного керування кадрами є нормування праці. З погляду керування кадрами нормування праці - це науковий інструмент для об'єктивного визначення чисельності і складу кадрів. Процес нормування праці складається з двох послідовних етапів. Перший етап. Комплексний аналіз виробничих умов виконання даної роботи. На цій основі з урахуванням наукових досягнень і узагальнення передового досвіду проектується регламент найбільш продуктивного виконання роботи, що складає з нововведень. Другий етап. Практичне впровадження нововведень, що сполучаються з навчанням працівників і розрахунком нормативної тривалості виконання роботи.

Кадрова політика за останні роки перетерпіла серйозні зміни. Кадровою політикою починають займатися всі рівні керування підприємства: вище керівництво, начальники підрозділів, кадрова служба.

Велике значення в реалізації кадрової політики мають ринкові умови, загальна положення трудового законодавства. Вони включають конституційні положення про волю розвитку особистості, гарантії власності, волю коаліцій. Заборонено довільні дії підприємця стосовно робітника, у тому числі й у частині звільнення. Прийом на роботу співробітників є компетенцією фірм і підприємств.

Аналізуючи тенденції роботи з персоналом у найближчому майбутньому, можна побачити, що у виконанні функцій керівництва кадрами усе більшого значення набувають стратегічні аспекти, однак зберігаються і класичні традиційні інструменти роботи з кадрами, такі, як планування в області кадрів, залучення робочої сили, підвищення кваліфікації кадрів.

Подібні статті по економіці

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.